You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanas priekšnosacījumi

Normatīvie akti, kuru normas ir iekļautas kompetences novērtēšanas testos:

1. Kandidātiem, kuri pretendē uz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikātu ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai vai projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes noteikšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai:

 • Ēku energoefektivitātes likums (pieņemts Saeimā 06.12.2012);
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā”;
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”;
 • MK 25.06.2013. not. Nr. 348 „Ēku energoefektivitātes aprēķina metode”. Šaubu/strīdu gadījumā jāiepazīstas un jāvadās pēc LVS EN ISO 13790:2009 L Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana;
 • LVS EN ISO 13790:2009 L Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana;
 • LVS EN 15242:2009 L Ēku ventilācija. Aprēķinu metodes gaisa caurplūdes (ieskaitot caursūci) noteikšanai ēkās
 • LVS EN 15241:2009 L Ēku ventilācija. Metodes, kā aprēķināt ventilācijas un caursūces radītus enerģijas zudumus komerciālās ēkās;
 • LVS EN 15193:2009 L Ēku energoefektivitāte. Enerģētiskās prasības apgaismei;
 • LVS EN 15316-2-1:2009 L Ēku apkures sistēmas. Sistēmu energoprasību un lietderības koeficientu aprēķināšanas metode. 2-1.daļa: Siltumatdeves sistēmas telpu apsildei";
 • LVS EN 15316-3-1:2009 L "Ēku apkures sistēmas. Sistēmu enerģijas patēriņa un efektivitātes aprēķināšanas metodika. 3-1.daļa: Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmas: prasību noteikšana (ūdens apgādes sistēmas prasības)" ;
 • LVS EN 15316-3-2:2008 "Ēku apkures sistēmas. Sistēmu enerģijas patēriņa un efektivitātes aprēķināšanas metodika. 3-2.daļa: Mājas karstā ūdens sistēmas: karstā ūdens sadale";
 • LVS EN 15316-3-3:2009 L Ēku apkures sistēmas. Sistēmu enerģijas patēriņa un efektivitātes aprēķināšanas metodika. 3-3.daļa: Mājas karstā ūdens sistēmas: karstā ūdens sagatavošana;
 • LVS EN 15316-2-3:2009 L Ēku apkures sistēmas. Sistēmu energoprasību un lietderības koeficientu aprēķināšanas metode. 2-3.daļa: Siltumsadales tīkli telpu apsildei;
 • LVS EN 15243:2009 L Ēku ventilācija. Telpu temperatūras, kā arī siltumslodzes un enerģijas rēķināšana ēkām ar telpu kondicionēšanas sistēmām;
 • LVS EN ISO 6946:2009 L Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika;
 • LVS EN ISO 10077-1:2009 L Logu, durvju un slēģu siltumtehniskās īpašības. Siltumcaurlaidības aprēķināšana. 1.daļa: Vispārīgi;
 • LVS EN ISO 13786:2009 L Ēku būvkomponentu siltumtehniskās īpašības. Dinamiskie siltumtehniskie raksturlielumi. Aprēķināšanas metodika;
 • LVS EN ISO 12569:2013 L Ēku siltumizolācija – Gaisa apmaiņas noteikšana ēkās – Iezīmētās gāzes izklīdināšanas metode;
 • LVS EN ISO 13789:2013 Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma pārejas un telpu vēdināšanas radītās siltuma apmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika;
 • LVS EN 15459:2008 Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšana;
 • Būvniecības likums (pieņemts Saeimā 09.07.2014.);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 Publiskas ēkas un būves (apstiprināts ar MK 21.07.2008. not. Nr.567);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija (apstiprināts ar MK 23.09.2003. not. Nr.534);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 211-08 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami (apstiprināts ar MK 03.02.2009. not. Nr.102);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 003-01 Būvklimatoloģija (apstiprināts ar MK 23.08.2001. not. Nr.376);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 002-01 Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika (apstiprināts ar2.

2. Kandidātiem, kuri pretendē uz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikātu apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai:

 • Ēku energoefektivitātes likums (pieņemts Saeimā 06.12.2012);
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā”;
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” ;
 • LVS EN 15378:2009 L Ēku apkures sistēmas. Apkures katlu un apkures sistēmu inspicēšana;
 • LVS EN 15240:2009 L Ēku ventilācija. Ēku energoefektivitāte. Gaisa kondicionēšanas sistēmu apskates vadlīnijas.
 • Būvniecības likums (pieņemts Saeimā 09.07.2014.);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 Publiskas ēkas un būves (apstiprināts ar MK 21.07.2008. not. Nr.567);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija (apstiprināts ar MK 23.09.2003. not. Nr.534);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 211-08 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami (apstiprināts ar MK 03.02.2009. not. Nr.102);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 003-01 Būvklimatoloģija (apstiprināts ar MK 23.08.2001. not. Nr.376);
 • Latvijas būvnormatīvs LBN 002-01 Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika (apstiprināts ar MK 27.11.2001. not. .

 

! Gatavojoties sertificēšanass pārbaudei, jāizmanto normatīvo aktu un standartu aktuālās versijas

 

Saskaņots Sertificēšanas shēmas komitejā 2015.gada 08. aprīlī, protokola Nr. 01-06/03/01-02/15/1