You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Телефон: (+371) 20231140, е-маил: info@abc.edu.lv

Отчеты по самооценке

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Rīga, 2015. gada 02. februārī

1. Iestādes vispārīgs raksturojums

Iestādes nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC”

Iestādes juridiskā adrese: Saules iela 13, Madona, Madonas novads, LV-4801

Iestādes vadītāja: Rudīte Krūgaļauža

Iestādes dibinātājs: Rudīte Krūgaļauža

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – izglītības iestāde) ir privāta izglītības iestāde, dibināta 2001.gadā. Izglītības iestādes pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Izglītības iestādes darbības mērķis ir kvalitatīvi  īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, un interešu izglītības programmas.
Izglītības iestāde piedāvā kvalitatīvas apmācību programmas, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa un darba tirgus attīstības tendences, klienta uzņēmuma darba specifiku un apmācāmo individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus un pedagogus.
Izglītības iestāde savu darbību realizē gan Rīgā, gan reģionos. Rīgā mācības tiek realizētas vairākās adresēs: Barona ielā 130/2, Brīvības ielā 47, Blaumaņa ielā 5a un citās nomātajās telpās pēc nepieciešamības. Visās vietās ir izveidoti labiekārtoti mācību kabineti, lai īstenotu izglītības programmas saskaņā ar profesiju standarta prasībām un varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesu.
Lai strādājošiem cilvēkiem būtu vieglāk apgūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, izglītības iestādē, paralēli klātienes apmācībām, dažās izglītības programmās ir ieviesta e-vide, kas nodrošina tālmācības iespējas, pieejamību mācību materiāliem, attālinātu komunikāciju ar pasniedzēju apmācību laikā.
Dotajā brīdī e-apmācībā tiek piedāvātas vairākas neformālo kursu programmas, bet ar laiku ir plānots papildināt e-apmācību vidi ar citām programmām. E-apmācība nodrošina izglītojamajiem ērtu mācību apguves veidu viņiem izdevīgā vietā un laikā.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestādē tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiski atzītam standartam ISO 9001:2008. Ir izstrādāta izglītības iestādes „Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata” un ir dokumentētas un ieviestas dzīvē iestādes procedūras un darbības.
Izglītības iestāde šobrīd īsteno 9 akreditētas profesionālās tālākizglītības un 17 profesionālās pilnveides programmas, kā arī neformālās izglītības programmas, atbilstoši pieprasījumam.

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

Izglītības iestādes mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, un interešu izglītības programmas.
Izglītības iestādes stratēģiskajā plānā 2013.-2018.gadam izglītības iestādes mērķis ir izveidot ABC par atpazīstamu mācību iestādi, kura sagatavo augsti kvalificētu personālu un nodrošina kvalitatīvu tālākizglītību, lai uzņēmumā strādātu apmierināti un augsti kvalificēti darbinieki, savas jomas profesionāļi
  Atbilstoši 2014. gada darba plānam ir sasniegti sekojoši rezultāti:
1. izglītības iestādē ir veikts darbs pie e-vides modernizācijas un interaktivitātes, ieviesta MOODLE 2.6.1 + versija;
2. Izglītības iestāde turpina aktīvi iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas sociālā fonda projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” un „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” realizācijā;
3. Ir veikti ieguldījumi Tehniskās skolas attīstībā Barona ielā 130/2, telpu labiekārtošanā, jaunu klašu izveidē;
4. Izglītības iestāde regulāri veic mācību dokumentācijas pārbaudi un mācību procesa uzraudzību.
5. Ir izstrādātas un licencētas jaunas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas: Loģistikas darbinieks (PT), Klientu apkalpošanas operators (PT), Datorsistēmu tehniķis (PT), Darba aizsardzības modulis Sociālā aprūpe (PP), Darba aizsardzības modulis Būvniecība (PP). Aktualizētas esošās izglītības programmas.
6. Izglītības iestāde turpina darbu pie kvalitātes vadības sistēmas pilnveides un ieviešanas;
7. Lai uzlabotu mācību kvalitāti, ir veiktas korekcijas personāla kvalifikācijas celšanā un jaunu pieredzējušu darbinieku piesaistē, veiktas korekcijas organizatoriskajā struktūrā, ir plāns pedagogu un personāla tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas nodrošināšanā.
8. 2014. gadā ir veikta un 2015. gadā tiks turpināta mācību metodisko materiālu apkopošana un mācību literatūras iegāde mācību procesa nodrošināšanai.
9. Izglītības iestādei ir noslēgti sadarbības līgumi ar darba devējiem un asociācijām par sadarbību izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajām praktiskajām nodarbībām, kvalifikācijas prakses īstenošanu, kā arī izglītības programmu aktualizēšanu.
10. Tiek regulāri uzlabots izglītības iestādes materiāltehniskais nodrošinājums. 2014. gadā
 - Papildus jau esošajām mācību klasēm Barona ielā 130/2, gada beigās ir izveidotas  3 jaunas labiekārtotas klases.
 - Nomainīti 30 nolietoti krēsli mācību klasēs pret jauniem
 - Iegādātas jaunas tāfeles
 - Nomainītas datorpeles un to paliktņi (18 gab.)
 - Mācību klasēm iegādāti sienas pulksteņi (5 gab.)
 - Jaunu galdu iegāde (3 gab.)
 - Darba apģērbs apmācāmajiem metālapstrādes praktiskajām nodarbībām (12 gab.)
 - Veļas mašīna darba apģērbu kopšanai
 - Roku žāvētāji (3 gab.)
 - Metināšanas iekārta Speedtec 200 C
 - Leņķa slīpmašīna metālapstrādes praktiskajām nodarbībām (2 gab.)
 - Kancelejas skapji (5 gab.)
 - U.c. mazvērtīgais inventārs (pasta kaste, galda lampa, projektora galdiņš, sienu plāksnes utml.
    Izglītības iestādei izstrādāts materiāltehniskā nodrošinājuma plāns 2015. gadam.
11. Tiek veikts regulārs un plānveidīgs darbs, lai nodrošinātu izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pasniedzējiem. 2014. gada nogalē 8 pasniedzēji apguva B pedagoģijas kursu.
12. Atpazīstamības veicināšanas nolūkos, ir izstrādāta izglītības iestādes mājas lapa, I. ceturksnī ir plāns izstrādāt jaunu, modernu mājas lapu, II. ceturksnī papildināt ar krievu un angļu valodas versijām.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Pēc akreditācijas komisiju ieteikumu ieviešanas Izglītības iestādē ir uzlabojusies mācīšanas un mācīšanās kvalitāte, mācību telpu un tehniskais nodrošinājums, sadarbība ar darba devējiem un asociācijām.
Precīzu akreditācijas komisiju 2014. gada ieteikumu par 2014. gadā akreditētajām programmām izpilde aprakstīta Izglītības iestādes 2014. gada 26. novembra ziņojumā Izglītības kvalitātes valsts dienestam „Informācija par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu”.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos

Nr.p.k.

Joma, kritēriji

Kritērija apraksts

1.

Mācību saturs

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas

 

Izglītības iestāde šobrīd īsteno 9 akreditētas profesionālās tālākizglītības un 17 profesionālās pilnveides programmas, kā arī neformālās izglītības programmas. Visas programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētām izglītības programmām. Programmas ir izstrādāta atbilstoši valstī noteiktajām profesiju standartu prasībām un kompetencēm. Lai mācību process notiktu plānveidīgi, katrai grupai tiek izstrādāts nodarbību plānojums visam mācību periodam. Stundu saraksts tiek izstrādāts atbilstoši mācību plānam uz visu mācību periodu. Tas ir pieejams visiem pedagogiem, izglītojamajiem un administrācijai. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Mācību viela tiek realizēta pēc apstiprināta vielas sadales tematiskā plāna. Mācību vielas sadales tematiskais plāns un stundu saraksts tiek izstrādāts, lai būtu mijiedarbība starp teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Izglītības iestādē ir mācību līdzekļi, kas nepieciešami programmu apguvei. Ir izstrādāti metodiskie materiāli un pasniedzēji gatavo izdales materiālus katram mācību priekšmetam. Ir apkopoti mācību procesā izmantotie pasniedzēju izdales materiāli. Metodiskie materiāli regulāri tiek papildināti ar jaunāko informāciju. Teorētiskās un praktiskās mācības tiek veidotas, izmantojot jaunāko literatūru, internetā pieejamos materiālus, dažādus informatīvos materiālus par jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem un palīgmateriāliem.Mācību process izglītības iestādē tiek organizēts tā, lai tas būtu interesants un sasniegtu izvirzītos mērķus. Tas ir organizēts, izmantojot nodarbībās daudzveidīgas mācību metodes:
  • lekcijas, kurās tiek izmantoti dažādi vizuālie materiāli, audio un videomateriāli, kas veicina mācību materiāla apguvi.
  • grupu darbu, kas veicina teorētiskā materiāla apguvi un nostiprināšanu.
  • individuālo darbu, kas veicina informācijas atrašanu dažādos materiālos.
  • Mācību ekskursijas
  • Praktiskie darbi
  • Kvalifikācijas prakse, ja to paredz izglītības programma
  • E-vides pieejamība (atsevišķām programmām)
    Lai mācību process noritētu kvalitatīvi, notiek nepārtraukta mācību procesa kontrole. Regulāri tiek pārbaudīti grupu mācību nodarbību uzskaites žurnāli, ko veic mācību projektu vadītājs un/vai Apmācību daļas vadītāja un/vai iestādes vadītāja vietnieks mācību darbā. Katra mācību priekšmeta noslēgumā ir ieskaites. Noslēguma pārbaudījumu rezultāti tiek apkopoti un analizēti metodiskajās komisiju sēdēs. Regulāri tiek hospitētas mācību stundas, mācību metodes un materiāli. Tiek veikti iekšējie auditi.

Pedagogi veic regulārus ierakstus grupu mācību nodarbību uzskaites žurnālos. Žurnāli tiek aizpildīti saskaņā ar „Mācību dokumentācijas noformēšanas un aizpildīšanas kārtību”, kā arī saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem un aprakstītajiem iekšējiem procesiem.

Izglītības iestādē regulāri notiek metodiskās komisijas sēdes, kurās tiek analizēts mācību process un metodiskais darbs, kā arī mācību satura atbilstība normatīvajiem aktiem un nozares tehnoloģiju prasībām.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

2.

Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas kvalitāte

Izglītības iestādes pedagogu darbs tiek vērtēts regulāri pēc izglītības iestādē izstrādātās pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtības. Vērtējums sastāv no mācību stundu hospitācijas, pedagoga pašvērtējuma, izglītojamo apmierinātības anketām.

Izglītības iestādē ir pieejama, atbilstoši izglītības programmai, mācību literatūra un mācību līdzekļi, kā arī attiecīgie izziņas materiāli, gan elektroniskā, gan papīra formā. Mācību līdzekļu un mācību tehnisko līdzekļu klāsts nodrošina izglītības programmu apguvi. Izveidota bibliotēka, kas pieejama visiem izglītojamiem un pedagogiem. Bibliotēka tiek papildināta ar jauniem materiāliem. Par literatūru, kas nav pieejama Mācību centra bibliotēkā, bet kas ir ieteicamā literatūra katrā izglītības programmā, izglītojamajiem tiek dota informācija par literatūras pieejamību Latvijas nacionālajā bibliotēkā.

Izglītības iestādē pieejams interneta pieslēgums, kas nodrošina aktuālākās informācijas pieejamību. Interneta pieslēgumu izglītības iestādes darba laikā var izmantot visi darbinieki, pedagogi un izglītojamie.

Izglītības programmas kvalitatīvai apguvei izglītojamajiem ir pieejama datorklase, interneta pakalpojumi, projektors, tāfele u.c. Izglītojamie tiek nodrošināti ar izdales un uzskates materiāliem.

Mācību procesa laikā un noslēgumā tiek veiktas anonīmas izglītojamo aptaujas, kā arī klātienes pārrunas ar grupu auditu laikā, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesa organizāciju un sniedz pedagogu darba novērtējumu.

Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja iesniegt ierosinājumus un sūdzības.

Visi izglītojamie, atbilstoši prasībām, uzsākot mācības, tiek reģistrēti izglītojamo uzskaites grāmatā. Attiecīgi beidzot mācības, tiek reģistrētas izsniegtās apliecības.

Izglītības iestādei ir sadarbības līgumi ar prakšu vietām, kur iespējams nodrošināt izglītojamiem kvalifikācijas praksi. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar prakses uzdevumiem, prakses norisi. Prakses dokumentācija tiek noformēta atbilstoši prasībām. Vairākiem izglītojamiem, pēc prakses beigšanas, darba devēji ir piedāvājuši darba attiecības.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □2.2. Mācīšanās kvalitāte

Izglītības iestāde informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un konkrētajā izglītības programmā sasniedzamo rezultātu. Mācību procesa laikā izglītojamie ar dažādām mācību metodēm tiek rosināti aktīvi piedalīties mācību procesā un izmantot savu iepriekšējo pieredzi, tādējādi veicinot izziņas procesa paplašināšanos.

Praktisko darbu veikšanai izglītojamie ir nodrošināti ar izglītības programmā minēto materiāli tehnisko bāzi, kā arī ar atsevišķām darba vietām.

Izglītības iestādē notiek regulāra izglītojamo nodarbību apmeklējumu uzskaite, kavējumus fiksējot grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālos. Bez attaisnojoša iemesla izglītojamie mācību nodarbības nekavē, jo ir pietiekoši motivēti apgūt izvēlēto izglītības programmu. Mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi, lai pēc iespējas efektīvāk sasniegtu izvirzītos izglītojošos un attīstošos mērķus. Apmācību laikā un mācību procesa noslēgumā tiek veiktas anonīmas un klātienes izglītojamo aptaujas, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesa organizāciju un sniedz pedagogu darba novērtējumu kursa beigās.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Vērtēšanas metodes un formas atbilst izglītības programmā paredzēto mācību priekšmetu specifikai. Vērtējumu kvalitāte ir adekvāta zināšanu un prasmju līmenim. Izglītojamo vērtēšana notiek atbilstoši „Izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtībai” un valsts noteiktajai vērtēšanas sistēmai, kurā akcentēts ir vērtēšanas sistemātiskums, periodiskums un skaidrs formulējums. Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, atspoguļojot to grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. Vērtēšana notiek atbilstoši mācību priekšmetu specifikai un programmai. Katrai izglītības programmai ir noteikts, kurā priekšmetā vērtēšana gala pārbaudījumā un starpvērtējumos jāveic ar atzīmi, kuros ar ieskaitīts / neieskaitīts.

Darba devēji iesaistās kvalifikācijas prakses novērtēšanā.

Profesionālās tālākizglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu izveidei tiek veidotas un uzturētas eksāmena jautājumu datu bāzes. Kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Apkopojot izglītojamo zināšanu rezultātus, tiek vērota un analizēta izmaiņu dinamika, un plānota tālākā darbība un mācību procesa pilnveide. Izglītojamie ar vērtēšanas kritērijiem tiek iepazīstināti katrā mācību priekšmetā. Mācību priekšmeta pedagogs veic pārbaudes darbu rezultātu analīzi un izskaidro izglītojamajiem pieļautās kļūdas. Mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti metodiskās komisijas sēdēs.

Izglītības procesa plānošana un organizēšana nodrošina izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu attīstīšanu līdz noteiktam kvalifikācijas prasmju līmenim.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

3.

Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamie mācību procesa laikā veic pārbaudes darbus, kontroldarbus, testus, praktiskos un patstāvīgos darbus, sekmīgi apgūstot apmācību vielu. Mācību kursa noslēgumā, atbilstoši programmai, tiek kārtots noslēguma pārbaudes darbs vai kvalifikācijas eksāmens. Pēc noslēguma pārbaudes darbu un kvalifikācijas eksāmenu protokoliem 2014. gadā, var secināt, ka visi izglītojamie sekmīgi apguvuši profesionālās pilnveides programmas un saņēmuši profesionālās pilnveides apliecības – kopā izsniegtas 292 profesionālās pilnveides apliecības, savukārt 2. profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 72 izglītojamie no 74, bet 3. kvalifikāciju 26 izglītojamie no 26.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

4.

Atbalsts izglītojamajiem

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)Izglītības iestādē ir nozīmētas atbildīgās personas darba aizsardzībā, elektrodrošībā, ugunsdrošībā, ir iekārtoti ievadinstruktāžas un instruktāžas darba vietā žurnāli. Izglītojamie tiek instruēti par darba drošības jautājumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem grupas žurnālā.

Ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti (Iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi u.tml.), evakuācijas plāns, ir noteikta kārtībā, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.

Izglītības iestāde ir noformēta ar ugunsdrošības vizuāli informatīvajiem līdzekļiem un nodrošināta ar UGD inventāru, aptieciņām.

Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki zina, kā rīkoties nelaimes gadījumos un sniegt pirmo palīdzību. Nelaimes gadījumu situācijā ir pieejami saziņas līdzekļi.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Pedagogi izstrādā mācību materiālus atbilstoši katrai konkrētajai grupai, mācību kursa sākumā apzinot viņu iepriekšējās zināšanas un pielāgojot mācību programmas prasības viņu zināšanu līmenim. Arī mācību materiāli un mācību metodes tiek sagatavoti atbilstoši izglītojamo zināšanu līmenim, lai mācību nodarbībās būtu iespēja līdzvērtīgi strādāt izglītojamiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem. Izglītības iestādē apmācība notiek valsts valodā, bet nepieciešamības gadījumā pasniedzēji ir gatavoti veikt bilingvālo apmācību. Nodarbībās tiek izmantoti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi.

Izglītības iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem mācību vielas apguve sagādā grūtības. Tiek veidots pedagogu konsultāciju grafiks, izglītojamiem ir iespēja konsultēties ar pedagogiem gan klātienē, gan telefoniski, gan sazinoties elektroniski.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Izglītības iestāde, ja kādā no apmācību grupām ir izglītojamie ar īpašām vajadzībām un ir nepieciešams, spēj nodrošināt (nomātas) telpas teorētisko un praktisko darbu īstenošanai izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. Piemēram: Brīvības iela 47, Rīga (MKC AMC mācību telpas); Akadēmijas laukums 1, Rīga (Zinātņu akadēmija); Lielā iela 14, Liepāja (Liepājas universitāte); Meiju ceļš 9, Jelgava (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola); Valdemāra bulvāris 6, Madona (Madonas pilsētas 1. vidusskola), u.c. Nomātajās mācību telpās ir iespējams iekārtot darba vietu atbilstoši augumam, piekļūšana un iekšējais plānojums nodrošina mācību procesa pieejamību izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Mācību materiāli un mācību metodes nepieciešamības gadījumā tiek piemēroti izglītojamo ar speciālām vajadzībām pilnvērtīgai mācību nodrošināšanai.

Ja izglītības iestādē profesiju vēlētos apgūt izglītojamais ar dzirdes traucējumiem, tad mācību procesā tiktu pieaicināts surdotulks.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

5.

Iestādes vide

5.1. MikroklimatsIzglītības iestādē tiek veidota pozitīva sadarbības vide starp izglītojamajiem, pedagogiem un personālu. Ir iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus (aptaujas, pieņemšanas, ierosinājumi u.c.). Ir izvietota kastīte priekšlikumiem, ieteikumiem, sūdzībām, kā rezultātā visi darbinieki, pedagogi un izglītojamie brīvi var izteikt savu viedokli par mācību procesu un tā organizēšanu. Pārrunas ar izglītojamajiem un pedagogiem notiek regulāri. Izglītojamo anketēšana notiek ar mērķi izzināt izglītības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti, anketu rezultāti tiek apkopoti un periodiski analizēti.

Izglītības iestādei ir savs logo, Korporatīvais stils ar logo, veidlapām, vizītkartēm u.c. uzskates materiāliem un ārējo identitāti, mājas lapa (www.abc.edu.lv). Izglītības iestāde īsteno pozitīvu izglītības tēla veidošanu sabiedrībā caur dažādiem masu mēdijiem, sociālajiem tīkliem u.c., kā arī savā darbībā izmantojot lojalitātes, atbildības, uzticības godprātības un taisnīguma principus.

Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, darba kārtības noteikumi darbiniekiem, pedagogiem. Darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti ar izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un tos ievēro. Šajos gados izglītības iestādē ir izveidojušās tradīcijas, tādi iekšējie kolektīva saliedēšanas pasākumi, kā ABC dzimšanas dienas svinības, Sporta spēles, Ziemassvētku pasākums, Fotoorientēšanās, kolēģu sveikšana dzimšanas un vārda dienās un citi kopīgi pasākumi, kas veicina darbinieku motivāciju un kolektīva kopības apziņas veidošanos. Izglītības iestāde atgriezeniskās saites nodrošināšanas nolūkos un darbinieku novērtēšanā veic sekojošus pasākumus – individuālās pārrunas darbiniekiem ar vadību vienu reizi 1/2 gadā, uzņēmuma sapulce apmēram 1xceturksnī, operatīvās sapulces pēc nepieciešamības, darbinieku anketēšanu 1xgadā.

Izglītojamie netiek ierobežoti vai diskriminēti dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības dēļ, attieksme pret izglītojamiem ir laipna un korekta.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x5.2. Fiziskā vide

Izglītības iestādei pieguļošā apkārtne un teritorija ir sakopta.

Izglītības iestādē mācību telpas tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāri-higiēniskajām, prasībām, ka arī vizuāli – estētiskajām prasībām. Tās ir funkcionālas un atbilstošas izglītības procesa specifikai. Mācību telpas un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas. Siltuma un apgaismojuma režīmi atbilst prasībām.

Tiek ievēroti drošības pasākumi. Izglītības iestādē ir pieejams kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. Pārbaužu dokumenti ir pieejami.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x

6.

Iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursiIzglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums, platība un vide ir atbilstoša īstenojamo programmu prasībām, specifikai un izglītojamo skaitam. Tiek uzturēts aktuāls mācību telpu noslogojuma grafiks. Noslēgti ilgtermiņa telpu nomas līgumi, kas nepieciešami mācību nodrošinājumam. Materiāltehniskās bāzes nodrošinājums, atbilstoši izglītības programmas realizēšanas prasībām, tiek nodrošināts, pēc iespējas, uz vietas izglītības iestādē, gan arī sadarbojoties ar dažādiem uzņēmumiem. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar datoriem, licencētām datorprogrammām, pavairošanas tehniku, projektoriem, internetpieslēgumu, utt.

Mācību laikā izglītojamie saņem kvalitatīvus mācību materiālus izdrukas veidā. Metodisko materiālu un mācību līdzekļu aktualizēšana notiek regulāri.

Katru gadu tiek papildināti un atjaunoti materiāltehniskie resursi, piemēram, datoru, projektoru iegāde, mācību grāmatu iegāde, tehniskās skolas speciālā aprīkojuma iegāde u.c.

Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darbības laikos.

Izglītības iestādē ir pieejamas apgūstamajai izglītības programmai attiecināmā mācību literatūra.

Izglītojamiem pēc nodarbībām, izglītības iestādes darba laikā, ir pieejamas mācību telpas un materiāltehniskie līdzekļi.

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā, tās tiek regulāri uzraudzītas un veiktas nepieciešamās apkopes. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar dažādiem materiālo resursu piegādātājiem un apkopes firmām, kas nodrošina izglītības procesa nepārtrauktību un regulāru materiālo līdzekļu apkopi un atjaunošanu.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x6.2. Personālresursi

Izglītības programmu īstenošanai tiek noslēgti līgumi ar pieaicinātiem pedagogiem. Pedagogiem ir skaidri amata apraksti, kas nosaka pienākums, atbildību un tiesības.

Pedagogi ir ar augstu kvalifikāciju, zina un izprot mācību priekšmetu specifiku, jo paši ir attiecīgās nozares praktiķi. Pedagogi, plānojot darbu, ņem vērā katras izglītojamo grupas intereses, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un veicot individuālu darbu mācību procesa uzlabošanā.

Izglītības iestādē tiek vērtēts pedagogu darbs (hospitācijas, pasniedzēja pašnovērtējums, iekšējie auditi), uzkrāta informācija par novērtējuma rezultātiem.

Ir izveidota un regulāri aktualizēta pedagogu datu bāze ar nepieciešamo informāciju, kas apliecina pedagogu kompetenci. Tādējādi iespējams izvēlēties mācību procesam kvalificētākos pedagogus.

Ir izstrādāts pasniedzēju apmācību plāns.

Pasniedzējiem tiek organizētas darba grupas par mācību dokumentācijas aizpildīšanu, par mācību procesa organizēšanu, kā arī regulāras individuālas pārrunas ar projektu vadītājiem vai pēc nepieciešamības ar vadību.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

7.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošanaIzglītības iestāde regulāri vērtē izglītības procesa norisi. Ir izstrādāta iestādes pašvērtēšanas sistēma, kas aptver visas izglītības iestādes darba jomas. Pašvērtēšanas procesā ir iesaistīts iestādes personāls.

Darba plānošanas procesā iesaistās viss izglītības iestādes kolektīvs. Katra kalendārā gada sākumā, līdz 31. janvārim, tiek veidots darba plāns kārtējam gadam un pārskats par iepriekšējā gada darba plāna izpildi. Darba plāns tiek veidots, balstoties uz iepriekšējā gada darba analīzi, ievērojot stratēģiskā plāna virzienus. Izglītības iestādē ir izstrādāts attīstības plāns 5 gadiem, kurš katru gadu regulāri tiek pārskatīts, analizēts un aktualizēts. Izstrādājot izglītības iestādes attīstības plānu, tiek ņemti vērā dažādi dati – Latvijas reģionu attīstības prioritātes, tehnoloģiju attīstība, darba tirgus prioritātes un pieprasījums. Balstoties uz iestādes stratēģisko plānu, katru gadu janvārī katra nodaļa izstrādā mērķus un budžetu tekošajam gadam, mērķus apstiprina iestādes vadītāja un valde. Reizi ceturksnī un gada beigās katra nodaļa sagatavo pārskatu par paveikto. Iestādes vadītāja gada beigās gatavo vadības pārskatu, ar ko tiek iepazīstināta arī valde. Ar stratēģisko plānu un darba plānu katram gadam kopējās uzņēmuma sapulcēs tiek iepazīstināti darbinieki.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām, izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvi akti – procesu apraksti: Galvenie procesi, atbalsta procesi, vadības procesi, kas palīdz sakārtot un vadīt izglītības procesu. Mācību dokumentācijas noformēšana notiek atbilstoši iekšējam normatīvajam aktam „Mācību dokumentācijas aizpildīšanas un noformēšanas kārtība”. 2014. gadā ir uzsākts darbs pie iekšējā audita procesa izstrādes un ieviešanas ar mērķi konstatēt nepilnības un pilnveidot kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu.

Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un lietu nomenklatūrai. Dokumentu uzglabāšana izglītības iestādē notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Lietu nomenklatūrai.

Ir izstrādāta elektroniska izglītojamo, pedagogu un darbinieku datu bāze, kas atvieglo darbu un ļauj veikt attālinātu kontroli. Izglītības iestādē ir izveidota organizatoriskā struktūra, kas aptver visas darbības jomas un skaidri noteikta darbinieku atbildība. Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amata apraksti, kuros ir noteikta atbildība, tiesības un tiešie darba pienākumi. Tiek nodrošināta darbinieku savstarpējā aizvietojamība.

Iestādes vadītāja plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus, atbilstoši organizatoriskajai struktūrai. Notiek regulāras vadības sanāksmes, kurās tiek izskatīti operatīvie jautājumi, sanāksmes tiek protokolētas. Tiek organizētas pedagoģiskās sēdes un metodiskās komisijas sēdes, kurās notiek metodiskā darba plānošana, rezultātu apkopošana, analīze un plānota turpmākā attīstība. Tiek sagatavoti ziņojumi vadībai. Lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz konkrētiem faktiem un datu analīzi. Izglītības iestādes vadība regulāri informē darbiniekus par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi regulārajās sanāksmēs, kā arī izmantojot e-saziņu, telefonkonferences un citus veidus.

Izglītības iestāde noteiktos laikos pieņem apmeklētājus.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijāmIzglītības iestādei ir mērķtiecīga un pozitīva sadarbība ar valsts institūcijām – Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Izglītības satura un eksaminācijas centru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju; nevalstiskajām organizācijām (Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera u.c.) - nodrošinot atbilstoši savai darbības nozarei, līdzdalību izglītības programmu izstrādē un aktualizācijā, iesniedzot priekšlikumus atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē, informējot par aktualitātēm, kas būtu nododamas izglītojamiem, apgūstot atbilstošu izglītības programmu. Sadarbības ietvaros ar darba devējiem, tiek nodrošinātas kvalifikācijas prakses un iespēja mācību procesā iepazīties ar nozares specifiku, nozarei specifiskiem materiāltehniskajiem līdzekļiem. Piesaistot pasniedzējus, tiek apzinātas izglītības iestādes, kuras realizē līdzīga satura izglītības programmas un tiek piesaistīti šo izglītības iestāžu pasniedzēji konkrēta mācību priekšmeta pasniegšanai.

Kontaktējoties ar darba devējiem tiek apzinātas tirgus vajadzības un nepieciešamās prasības personāla kvalifikācijas celšanai, un attiecīgi tiek veidotas jaunas programmas.

Sadarbojoties ar asociācijām, izglītības iestāde aktīvi apmāca dažādu uzņēmumu darbiniekus, piesaistot gan ES fondus, gan uzņēmumu pašu kapitālu.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)

Par izglītības iestādes konkurētspēju liecina grupu komplektācija un dažādu profesionālās pilnveides, neformālās izglītības kursu un semināru organizēšana ne tikai Rīgā, bet gandrīz visās Latvijas pilsētās. Izglītības iestāde ir ieņēmusi zināmu tirgus daļu bezdarbnieku un korporatīvo klientu apmācībā.
Mācību iestādes kvalitātes raksturojošais rādītājs korporatīvo klientu apmācību jomā ir klientu vēlme pēc atkārtota pirkuma, t.i., ir izveidojies klientu loks, kas sadarbojas ar mācību centru pastāvīgi.

6.Turpmākā attīstība

Turpmākā attīstība saskaņā ar ”Attīstības plāns 2013. – 2018. gadam” noteikto. Analizējot iepriekšējā gada darba plāna izpildi un akreditācijas komisiju ieteikumus, ir izstrādāts „Metodiskā darba plāns 2015. gadam” un „Darba plāns kārtējam mācību gadam, 2015. gads”. Kā arī ir izstrādāts „Materiāltehnisko resursu atjaunošanas plāns 2015. gadam”.