You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Телефон: (+371) 20231140, е-маил: info@abc.edu.lv

Profesionālās tālākizglītības programmas
„ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI”

Kvalifikācija - sekretārs

2015

1. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi.

Mērķis: sagatavot sekretāru, kurš strādā valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, sabiedriskās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana un nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana, un kurš spēj organizēt un vadīt organizācijas lietvedības procesu, organizēt un protokolēt vadības sēdes, nodrošinot nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, organizēt lietišķas tikšanās, darījuma braucienus un arhīva darbu, kā arī patstāvīgi atbildēt uz korespondencēm savas kompetences ietvaros, izmantojot biroja tehniku, veikt informācijas un datu apstrādi.

Vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • strādāt komandā;

 • plānot un organizēt savu darbu un darba vietu;

 • plānot veicamos darbus un noteikt to prioritātes;

 • novērtēt savas spējas, uzņemties atbildību par profesionālās darbības kvalitāti un kvantitāti;

 • atrast un izvēlēties profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju;

 • ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba higiēnas un darba drošības noteikumus, elektrodrošības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus;

 • izmantot profesionālos terminus;

 • izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus;

 • meklēt un atlasīt informāciju;

 • organizēt savu darbu un savā pakļautībā esošo darbinieku darbu;

 • sagatavot prezentācijas u.c. pasākumus;

 • izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem;

 • izmantot reglamentējošos normatīvos aktus, kas nosaka lietvedības procesu;

 • zināt lietišķo dokumentu valodu;

 • pieņemt dokumentus, pārbaudīt un sistematizēt dokumentus;

 • reģistrēt, sadalīt, nosūtīt un izsniegt dokumentus, veikt to uzskaiti;

 • izdarīt nepieciešamās atzīmes uz dokumentiem;

 • izstrādāt iestādes lietu nomenklatūru un lietas veidot saskaņā ar to;

 • sagatavot dokumentus turpmākai glabāšanai un nodošanai attiecīgai valsts arhīva iestādei;

 • sastādīt un izsniegt arhīva izziņas;

 • prast lietot biroja tehniku;

 • prast ātrrakstīšanu;

 • strādāt ar lietvedībā izmantojamām datorprogrammām.

Uzdevumi realizējami, sniedzot izglītojamajiem zināšanas, prasmes un iemaņas šādās pamattēmās: biroja iekārtas un darba aizsardzība, lietvedība, praktiskā stilistika un rediģēšana, personāllietas, datormācība, darba tiesību pamati, lietišķā latviešu valoda, lietišķā krievu valoda, lietišķā angļu valoda, lietišķā etiķete, komercdarbības pamati un saskarsmes psiholoģija, Mācību procesā iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē.

2. Prasības kursa apguvei.

Programma ir apgūta, ja izglītojamais visos mācību priekšmetu programmā noteiktajos pārbaudes darbos, nokārtojis mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumu: eksāmenā saņēmis vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm –  „viduvēji”, ieskaitē – ieskaitīts. Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, visos izglītības programmas mācību priekšmetos un mācību praksē, kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi, un ieguvuši tajā vērtējumu – atzīmi ne zemāku par 5 ballēm – „viduvēji”, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums visu jomu atbilstošajos kritērijos.

Nr.p.k.

Joma, kritēriji

Kritērija apraksts

1.

Mācību saturs

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas

 

Izglītības iestāde profesionālās tālākizglītības programmu „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” īsteno atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētai izglītības programmai, Licences Nr. P-10291, izsniegta 16.09.2014.

Programma ir izstrādāta atbilstoši valstī noteiktajam profesijas „Sekretārs” standarta prasībām un kompetencēm.

Programmas aktualizācijā tiek iesaistīti pedagogi. Programma aktualizēta 2015. gada februārī.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

2.

Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas kvalitāte

Apmācību procesā tiek piesaistīti augsti kvalificēti un atzinīgi novērtēti pasniedzēji.

Nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšana tiks regulāri uzraudzīta tas tiks aizpildīts atbilstoši prasībām un atbilstoši vielas sadales tematiskajam plānam. Kā arī mācību plānā paredzētās nodarbības tiks realizētas atbilstoši stundu sarakstam.

Visi izglītojamie, atbilstoši prasībām, uzsākot mācības, tiek reģistrēti izglītojamo uzskaites grāmatā. Attiecīgi beidzot mācības, tiek reģistrētas izsniegtās kvalifikācijas apliecības.

Atbilstoši izglītības programmai, teorētiskie jautājumi sabalansēti ar praktiskajām apmācībām. Tas nodrošina teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās mācībās, ko attiecīgi izglītojamie var pielietot kvalifikācijas praksē.

Mācību procesā pasniedzēji izmanto dažādas apmācību formas - lekcijas, individuālo darbu, komandas (grupu) darbu, dodas mācību ekskursijās u.c., kā arī atbilstošus izdales mācību materiālus, tiek izmantoti datori, projektors, internets.

Izglītības iestādei ir sadarbības līgumi ar uzņēmumiem par kvalifikācijas prakses nodrošināšanu izglītojamiem, piemēram, SIA „Novadu ziņas”, SIA „Media Control”, SIA „Livland Group”. Kā arī tiek uzturēta potenciālo prakses vietu datu bāze.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

ērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □2.2. Mācīšanās kvalitāte

Izglītojamie tiek informēti par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un izglītības programmā sasniedzamo rezultātu.

Tiks veikta regulāra izglītojamo nodarbību apmeklējumu uzskaite, kavējumus fiksējot grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Mācību procesā izglītojamajam ir iespēja izmantot visus izglītības iestādē pieejamos mācību līdzekļus, materiālus un tehniku.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

ērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Valsts noteiktā vērtēšanas sistēma ir pareizi izprasta un tiek korekti pielietota. Izglītības iestādē izstrādāti pedagogiem un izglītojamajiem saprotami iekšējie normatīvie dokumenti, kuros ietverti izglītojamo zināšanu vērtēšanas kritēriji ikdienas vērtējumos, pārbaudes darbos un eksāmenos.

Izglītojamo zināšanu līmeni pasniedzēji novērtēs gan visā apmācību laikā, izmantojot kontroldarbus, testus, praktiskos darbus, kā arī katra mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumā, atbilstoši mācību plānam un mācību vielas tematiskajam sadalījumam. Ir noteikta katra izglītības programmas priekšmeta vērtēšanas kārtība.

Kvalifikācijas eksāmeni izglītības programmā līdz šim nav bijuši. Tiek veidota jautājumu datu bāze kvalifikācijas eksāmena izveidei.

Kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Valsts izglītības satura centrā tiek iesniegts kvalifikācijas eksāmenu grafiks, kvalifikācijas eksāmeni tiek saskaņoti Valsts izglītības satura centrā, tiek veidots atbilstošs eksāmena komisijas sastāvs.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

3.

Izglītojamo sasniegumi

Vērtējumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenos izglītības programmā līdz šim nav bijuši. Līdz ar to vērtējums nav attiecināms.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi □

4.

Atbalsts izglītojamajiem

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Visi izglītojamie, uzsākot mācības, tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām. Iepazīšanos ar minētajiem dokumentiem izglītojamie apliecina ar savu parakstu grupu mācību uzskaites žurnālā.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Tiek pievērsta uzmanība izglītojamo iepriekšējam zināšanu līmenim un izglītojamo spējai apgūt mācību vielu. Izglītības iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem mācību vielas apguve sagādā grūtības. Izglītības programmas ietvaros, tiek izvērtētas un izmantotas piemērotākās mācību metodes. Diferencēta pieeja tiek pielietota mācību procesā, jo noslēguma pārbaudījuma prasības nosaka profesijas standarts un kvalifikācijas eksāmens visiem izglītojamiem ir vienāds, kas saskaņots Valsts izglītības satura centrā.

Ir/tiks izveidots pedagogu konsultāciju grafiks.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

ērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Apmācību grupā nav izglītojamie ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestādei ir rīcības plāns mācību procesa pieejamībai, ja izglītības programmas apguvei pieteiktos izglītojamais ar īpašām vajadzībām.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

ērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

5.

Iestādes vide

5.1. MikroklimatsAr izglītojamiem tiek veidota abpusēja sadarbība.

Izglītības iestādē ir sistematizētas un aprakstītas rīcības mācību procesa nodrošināšanai. Katram ir skaidri zināmi savi pienākumi un atbildības.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x5.2. Fiziskā vide

Izglītības iestāde ir būtiski uzlabojusi mācību telpu funkcionalitāti, tās ir gaišas, tīras un plašākas kā iepriekš. Pozitīvus atzinumus sniegusi Veselības inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

ērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x

6.

Iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursiAtbilstoši izglītojamo skaitam, tiek izvēlēta konkrēta mācību klase.

Izglītības programmas apguvei tiek nodrošināti apmācību materiāli un datori, kā arī tiek izmantots projektors. Tiek nodrošināta iepazīšanās ar biroja tehniku. Pasniedzēju izstrādātie materiāli tiek apkopoti un glabāti ar mērķi, lai tos mācību procesā var izmantot visi izglītojamie. Izglītības iestādē ir pieejama izglītības programmai attiecināmā mācību literatūra.

Materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu izmantošana tiek plānota un nodrošināta atbilstoši mācību procesam.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □6.2. Personālresursi

Katrai apmācāmo grupai tiek noteikts atbildīgais izglītības iestādes darbinieks, kas koordinē mācību procesu. Notiek regulāra komunikācija ar pasniedzējiem, izglītojamiem un atbildīgo darbinieku.

Pedagogu izvēle notiek atbilstoši izglītības programmai un normatīvo aktu prasībām pedagogu profesionālajai kvalifikācijai.

Vairāki pedagogi nesen ir apguvuši profesionālo pilnveidi pedagoģijā, kā arī regulāri apmeklē dažādus seminārus kvalifikācijas paaugstināšanai.

Izglītības iestādē ir pedagogu reģistrs, katram pedagogam tiek uzturēta personas lieta. Tiek uzkrāta informācija par pedagoga darba kvalitāti un izglītojamo vērtējumu. Tādējādi iespējams izvēlēties mācību procesam kvalificētākos pedagogus.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

7.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

 

Skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijāmIzglītības programmas īstenošanas ietvaros, izglītības iestādei ir sadarbība ar Latvijas nacionālo arhīvu un darba devējiem.

izglītības iestādei ir mērķtiecīga un pozitīva sadarbība ar valsts institūcijām – Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Izglītības satura un eksaminācijas centru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju; nevalstiskajām organizācijām (Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera u.c.) - nodrošinot atbilstoši savai darbības nozarei, līdzdalību izglītības programmu izstrādē un aktualizācijā, iesniedzot priekšlikumus atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē, informējot par aktualitātēm, kas būtu nododamas izglītojamiem, apgūstot atbilstošu izglītības programmu. Sadarbības ietvaros ar darba devējiem, tiek nodrošinātas kvalifikācijas prakses un iespēja mācību procesā iepazīties ar nozares specifiku, nozarei specifiskiem materiāltehniskajiem līdzekļiem. Piesaistot pasniedzējus, tiek apzinātas izglītības iestādes, kuras realizē līdzīga satura izglītības programmas un tiek piesaistīti šo izglītības iestāžu pasniedzēji konkrēta mācību priekšmeta pasniegšanai.

Kontaktējoties ar darba devējiem tiek apzinātas tirgus vajadzības un nepieciešamās prasības personāla kvalifikācijas celšanai, un attiecīgi tiek veidotas jaunas programmas.

Sadarbojoties ar asociācijām, izglītības iestāde aktīvi apmāca dažādu uzņēmumu darbiniekus, piesaistot gan ES fondus, gan uzņēmumu pašu kapitālu.

 

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □