You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

Sertificēšanas birojs šī gada otrajā pusē uzsāks sertificēto personu mērniecības jomā resertifikāciju jeb sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Informējam par resertificēšanas kārtību!      

 1. Sertificētā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā:

  • Pieteikumu resertificēšanai skatīt šeit
  • Valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

Valsts nodevas maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts Kase
Reģ. nr. : 90000050138
Banka: Latvijas Republikas Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. : LV34TREL1060000929900

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva sertificēšanas pakalpojumi

______ darbu veikšanai; _Vārds Uzvārds_

2. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē pieteikumu.

3. Sertificēšanas birojs, izvērtējot iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, līdz sertifikāta darbības termiņa beigām pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt un attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

4. Sertifikāta darbības termiņu pagarina, ja:

  • sertificēšanas institūcija ir saņēmusi sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu
  • sertificēšanas institūcija no sertificētās personas ir saņēmusi valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu
  • sertifikāta darbības termiņam beidzoties, tā darbība nav apturēta uz laiku. Ja sertifikāta darbība ir apturēta uz laiku, sertifikāta darbības termiņu pagarina pēc tā darbības apturēšanas beigām
  • sertificētā persona pēdējo piecu gadu laikā ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā

5. Sertifikāta darbības termiņu pagarina uz pieciem gadiem

6. Sertificēšanas institūcija izsniedz sertificētajai personai sertifikātu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Pagarinot sertifikāta darbības termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un sertifikāts ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa beigām.

7. Ja sertificētās personas profesionālajā darbībā pēdējo piecu gadu laikā ir konstatēti 2 vai vairāk pārkāpumi, profesionālās darbības kvalitātes uzlabošanas nolūkos, sertificētajai personai tiek organizētas pārrunas ar Sertificēšanas biroja ekspertu.

8. Sertificētajai personai, saņemot sertifikātu, tiek organizētas pārrunas ar Sertificēšanas biroja darbinieku par sertificētas personas pienākumiem un atbildību, kas noteikta Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.

 

 

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk