You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Aicinām mērniecības uzņēmumus un sertificētās personas mērniecības nozarē iesaistīties nozarei būtisku jautājumu risināšanā

Aicinām mērniecības nozares uzņēmumus un sertificētās personas mērniecības nozarē iesaistīties un aktīvi piedalīties diskusijās par Valsts zemes dienesta un Latvijas mērnieku biedrības iniciētajām izmaiņām mērnieku sertifikācijas procesā. Pieņemtie lēmumi var būtiski ietekmēt mērnieku sertifikācijas un profesionālās darbības uzraudzības kārtību, sertificēto personu tālāko profesionālo darbību, mērniecības nozares tirgus caurskatāmību,

Latvijas mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Eiropas sociālā fonda projekta „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” (līguma Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APTA/SIF/018/138) ietvaros bija izveidojusi darba grupu, kuras mērķis bija mērniecības nozares profesionālās vides sakārtošana, sertifikācijas jautājumu un problēmu izzināšana un novēršana. Darba grupā piedalījās arī abas sertificēšanas institūcijas. Darba grupā visas puses vienojās par vienotu skatījumu, kas būtu jādara, lai uzlabotu mērniecības nozares profesionālo vidi, tas tika atspoguļots minētā SIF projekta atskaitē, kā arī nosūtīta informācija LR Tieslietu ministrijai. Galvenie jautājumi, kas būtu jāiekļauj vai jāprecizē likumdošanā:

1. Sertificētas personas palīga statusa ieviešana.

2. Sertificēšanas prasības un pārbaudes (eksāmeni).

3. Sertifikātu veidi.

4. Soda sankciju konkretizēšana.

5. Sertifikāta darbības brīvprātīga apturēšana vai anulēšana.

6. Valsts nodeva.

7. Apdrošināšana.

No pieejamās informācijas www.mernieks.lv, www.lmb.lv, zināms, ka  Valsts zemes dienests ar 2015. gada 22. aprīļa rīkojumu Nr.1-03/41 “Par darba grupas izveidošanu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtībā ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, ir izveidojusi darba grupu, lai grozītu un precizētu sertifikācijas noteikumus. Darba grupā iekļauti pārstāvji no LR Tieslietu ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas, Valsts zemes dienesta, Latvijas mērnieku biedrības (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA). Darba grupas galvenie izvirzītie jautājumi:

1. mērnieka palīga statusa noteikšana;

2. pārkāpumu un sankciju precizēšana;

3. profesionālās apdrošināšanas jautājumi;

4. sertifikācijas un uzraudzības stiprināšana.

Darba grupā izskatāmie jautājumi ārēji izskatās saistīti ar mērniecības nozares profesionālās vides sakārtošanu, tomēr risinot jautājumu „sertifikācijas un uzraudzības stiprināšana”, LMB pārstāvji ar VZD atbalstu savtīgos un brīvu konkurenci ierobežojošos nolūkos cenšas īstenot viena konkrēta sertifikācijas centra saglabāšanu, norādot, ka tikai tādējādi būtu sasniedzams mērķis – sakārtota mērniecības nozares profesionālā vide. LMB un VZD apzināti neskata jautājumu pēc būtības un nevēlas meklēt risinājumus mērniecības nozares vides sakārtošanā, kā, piemēram, vienotas pieejas un kritēriju sertificēšanas nosacījumos un mērnieku profesionālās darbības uzraudzības izstrādāšanā, bet meklē problēmas risinājumu institūciju skaitā. Līdz ar to, ja tiktu saglabāta viena sertificēšanas institūcija un tā būtu LMB Sertifikācijas centrs, LMB un VZD būtu iespēja arī ietekmēt mērniecības nozares tirgu, kā arī būtu apdraudēta sertificēšanas institūcijas neatkarība un neietekmējamība sertifikācijas lēmumu pieņemšanā atbilstoši ISO / IEC 17024:2013.

LMB nav bijusi sasaukta biedru pilnsapulce, kurā tās biedri būtu diskutējuši un balsojuši par Sertifikācijas institūciju skaitu, tomēr viedoklis tiek pausts kā LMB viedoklis. No pieejamās informācijas www.mernieks.lv, LKĢA pieņēmusi lēmumu sasaukt biedru pilnsapulci, lai diskutētu un balsotu par diviem nozarei būtiskiem jautājumiem – mērnieku sertifikāciju un mikrouzņēmumu ierobežošanu. Saprotot jautājumu nopietnību un svarīgo ietekmi, kādu varētu izraisīt pieņemtie lēmumi, nolemts diskusijas daļu organizēt publisku un tajā tiek aicināti piedalīties ieinteresētie nozares uzņēmumu pārstāvji. Publiskās diskusijas paredzētas līdz otrajai kafijas pauzei.

Seminārs notiks 8. jūlijā, Raganā, Parka ielā 1, Krimuldas novada tautas namā.

Darba kārtība:

1.        13.00 līdz 15.00 - diskusija par vienu, valsts deleģētu sertifikācijas centru. 

2.       15.00 līdz 15.30 - kafijas pauze.

3.       15.30 līdz 17.00 - diskusija par MUN (mikrouzņēmuma nodokļa) maksātājiem nozarē un iespējām to ierobežot.

4.       17.00 līdz 18.00 - kafijas pauze.

5.      18.00 - LKĢA pilnsapulce un balsošana par diskutētajiem jautājumiem.

Dalību lūdz pieteikt līdz 6. jūlija darba dienas beigām uz lkga@lkga.lv

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk