You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

„PROJEKTU VADĪBA”

2015

1. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi.

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu projekta realizēšanā.

Vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 • Izglītības procesā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
 • strādāt komandā;
 • novērtēt savas spējas;
 • atrast un izvēlēties darbībai nepieciešamo informāciju;
 • veikt organizatoriskus procesus;
 • pamatot savu viedokli.

Profesionālās pilnveides programmas specifiskie mērķi:

 • Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
 • pielietot praksē menedžmenta funkcijas - plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli;
 • vadīt lēmumu pieņemšanas procesu;
 • izstrādāt projektu;
 • vadīt projektu;
 • prezentēt savu projektu.

Uzdevumi realizējami, sniedzot izglītojamajiem zināšanas, prasmes un iemaņas šādās pamattēmās: projektu vadības galvenie aspekti, lietvedība, grāmatvedība un finanšu vadība, tirgzinības un reklāma, komercdarbības stratēģija, lietišķā saskarsme, prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana.

2. Prasības kursa apguvei.

Programma ir apgūta, ja izglītojamais visos mācību priekšmetu programmā noteiktajos pārbaudes darbos, nokārtojis mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumu: eksāmenā saņēmis vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm –  „viduvēji”, ieskaitē – ieskaitīts. Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, visos izglītības programmas mācību priekšmetos, kārto noslēguma pārbaudījumu eksāmenu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi, un ieguvuši tajā vērtējumu – atzīmi ne zemāku par 5 ballēm – „viduvēji”, saņem profesionālās pilnveides apliecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums visu jomu atbilstošajos kritērijos un iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Nr.p.k.

Joma, kritēriji

Kritērija apraksts

1.

Mācību saturs

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas

 

Izglītības iestāde profesionālās pilnveides izglītības programmu „Projektu vadība” īsteno atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētai izglītības programmai, Licences Nr. P-10290, izsniegta 16.09.2014.

Programmas aktualizācijā tiek iesaistīti pedagogi. Programma aktualizēta 2015. gada februārī.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

2.

Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas kvalitāte

Apmācību procesā tiek piesaistīti augsti kvalificēti un atzinīgi novērtēti pasniedzēji.

Nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšana tiek regulāri uzraudzīta, tie tiek aizpildīti atbilstoši prasībām un atbilstoši vielas sadales tematiskajam plānam. Kā arī mācību plānā paredzētās nodarbības tiek realizētas atbilstoši stundu sarakstam.

Visi izglītojamie, atbilstoši prasībām, uzsākot mācības, tiek reģistrēti izglītojamo uzskaites grāmatā. Attiecīgi beidzot mācības, tiek reģistrētas izsniegtās kvalifikācijas apliecības.

Atbilstoši izglītības programmai, teorētiskie jautājumi sabalansēti ar praktiskajām apmācībām. Tas nodrošina teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās mācībās.

Mācību procesā pasniedzēji izmanto dažādas apmācību formas - lekcijas, individuālo darbu, komandas (grupu) darbu, dodas mācību ekskursijās uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, uz Eiropas Savienības Mājas un Latvijas nacionālās projektu vadītāju asociācijas organizētiem semināriem, kā arī izmanto atbilstošus izdales mācību materiālus, tiek izmantoti datori, projektors, internets.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □2.2. Mācīšanās kvalitāte

Izglītojamie tiek informēti par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un izglītības programmā sasniedzamo rezultātu.

Tiek veikta regulāra izglītojamo nodarbību apmeklējumu uzskaite, kavējumus fiksējot grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Mācību procesā izglītojamajam ir iespēja izmantot visus izglītības iestādē pieejamos mācību līdzekļus, materiālus un tehniku.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Valsts noteiktā vērtēšanas sistēma ir pareizi izprasta un tiek korekti pielietota. Izglītības iestādē izstrādāti pedagogiem un izglītojamajiem saprotami iekšējie normatīvie dokumenti, kuros ietverti izglītojamo zināšanu vērtēšanas kritēriji ikdienas vērtējumos, pārbaudes darbos un eksāmenos.

Izglītojamo zināšanu līmeni pasniedzēji novērtēs gan visā apmācību laikā, izmantojot kontroldarbus, testus, praktiskos darbus, kā arī katra mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumā, atbilstoši mācību plānam un mācību vielas tematiskajam sadalījumam. Ir noteikta katra izglītības programmas priekšmeta vērtēšanas kārtība.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

3.

Izglītojamo sasniegumi

Skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi □

4.

Atbalsts izglītojamajiem

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Visi izglītojamie, uzsākot mācības, tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām. Iepazīšanos ar minētajiem dokumentiem izglītojamie apliecina ar savu parakstu grupu mācību uzskaites žurnālā.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Tiek pievērsta uzmanība izglītojamo iepriekšējam zināšanu līmenim un izglītojamo spējai apgūt mācību vielu. Izglītības iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem mācību vielas apguve sagādā grūtības. Izglītības programmas ietvaros, tiek izvērtētas un izmantotas piemērotākās mācību metodes. Mācību procesā tiek pielietota diferencēta pieeja. Ir izveidots pedagogu konsultāciju grafiks.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Apmācību grupā nav izglītojamie ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestādei ir rīcības plāns mācību procesa pieejamībai, ja izglītības programmas apguvei pieteiktos izglītojamais ar īpašām vajadzībām.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

5.

Iestādes vide

5.1. MikroklimatsAr izglītojamiem tiek veidota abpusēja sadarbība.

Izglītības iestādē ir sistematizētas un aprakstītas rīcības mācību procesa nodrošināšanai. Katram ir skaidri zināmi savi pienākumi un atbildības.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x5.2. Fiziskā vide

Izglītības iestāde ir būtiski uzlabojusi mācību telpu funkcionalitāti, tās ir gaišas, tīras un plašākas kā iepriekš. Pozitīvus atzinumus sniegusi Veselības inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x

6.

Iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursiAtbilstoši izglītojamo skaitam, tiek izvēlēta konkrēta mācību klase.

Izglītības programmas apguvei tiek nodrošināti apmācību materiāli un datori, kā arī tiek izmantots projektors. Pasniedzēju izstrādātie materiāli tiek apkopoti un glabāti ar mērķi, lai tos mācību procesā var izmantot visi izglītojamie. Izglītības iestādē ir pieejama izglītības programmai attiecināmā mācību literatūra.

Materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu izmantošana tiek plānota un nodrošināta atbilstoši mācību procesam.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □6.2. Personālresursi

Katrai apmācāmo grupai tiek noteikts atbildīgais izglītības iestādes darbinieks, kas koordinē mācību procesu. Notiek regulāra komunikācija ar pasniedzējiem, izglītojamiem un atbildīgo darbinieku.

Pedagogu izvēle notiek atbilstoši izglītības programmai un normatīvo aktu prasībām pedagogu profesionālajai kvalifikācijai.

Vairāki pedagogi nesen ir apguvuši profesionālo pilnveidi pedagoģijā, kā arī regulāri apmeklē dažādus seminārus kvalifikācijas paaugstināšanai.

Izglītības iestādē ir pedagogu reģistrs, katram pedagogam tiek uzturēta personas lieta. Tiek uzkrāta informācija par pedagoga darba kvalitāti un izglītojamo vērtējumu. Tādējādi iespējams izvēlēties mācību procesam kvalificētākos pedagogus.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □

7.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi □

Ļoti labi x7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijāmIzglītības programmas īstenošanas ietvaros, izglītības iestādei ir sadarbība ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, Eiropas Savienības Māju, Latvijas nacionālo projektu vadīšanas asociāciju un darba devējiem.

Vairāk skatīt iestādes „Pašnovērtējuma ziņojums”, 2015. gada 02. februāris

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami □

Pietiekami □

Labi x

Ļoti labi □