You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

„APSARDZES DARBS”

2016

 1. Iestādes vispārīgs raksturojums

Iestādes nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC”

Iestādes juridiskā adrese: Saules iela 13, Madona, Madonas novads, LV-4801

Izglītības iestādes vadītāja: Rudīte Krūgaļauža

Iestādes dibinātājs: Rudīte Krūgaļauža

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – izglītības iestāde) ir privāta izglītības iestāde, dibināta 2001.gadā. Izglītības iestādes pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Izglītības iestādes darbības mērķis ir kvalitatīvi  īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, un interešu izglītības programmas.

Izglītības iestāde piedāvā kvalitatīvas apmācību programmas, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa un darba tirgus attīstības tendences, klienta uzņēmuma darba specifiku un apmācāmo individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus un pedagogus.

Izglītības iestāde savu darbību realizē gan Rīgā, gan reģionos. Rīgā mācības tiek realizētas vairākās adresēs: Barona ielā 130/2, Blaumaņa ielā 5a un citās nomātajās telpās pēc nepieciešamības. Visās vietās ir izveidoti labiekārtoti mācību kabineti, lai īstenotu izglītības programmas saskaņā ar profesiju standarta prasībām un varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestādē tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiski atzītam standartam ISO 9001:2008. Ir izstrādāta izglītības iestādes „Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata” un ir dokumentētas un ieviestas dzīvē iestādes procedūras un darbības.

Izglītības iestāde īsteno 11 akreditētas profesionālās tālākizglītības un 12 profesionālās pilnveides programmas, kā arī neformālās izglītības programmas, atbilstoši pieprasījumam.

 

 2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

Izglītības iestādes mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, un interešu izglītības programmas.

Izglītības iestādes stratēģiskajā plānā 2013.-2018.gadam izglītības iestādes mērķis ir izveidot ABC par atpazīstamu mācību iestādi, kura sagatavo augsti kvalificētu personālu un nodrošina kvalitatīvu tālākizglītību, lai uzņēmumā strādātu apmierināti un augsti kvalificēti darbinieki, savas jomas profesionāļi

  2015. gada darba plānam ir sasniegti sekojoši rezultāti:

-          Izglītības iestāde turpina aktīvi iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas sociālā fonda projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” realizācijā;

-          Ir veikti ieguldījumi materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, iegādājoties 22 portatīvos datorus

-          Ir akreditētas jaunas programmas ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI kvalifikācijas „Sekretārs”, „Lietvedis”, „Klientu apkalpošanas operators”.

-          Izglītības iestāde turpina darbu pie kvalitātes vadības sistēmas pilnveides un ieviešanas;

-          Lai uzlabotu mācību kvalitāti, ir veiktas korekcijas personāla kvalifikācijas celšanā un jaunu pieredzējušu darbinieku piesaistē, veiktas korekcijas organizatoriskajā struktūrā, darbinieku motivācijas sistēmas izveidē

-          Tiek veikts regulārs un plānveidīgs darbs, lai nodrošinātu izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pasniedzējiem. Pilnveidota pasniedzēju atlase gan uz profesionālajām programmām, neformālajām programmām, kā arī biznesa treniņiem

-          Aktīvi tiek pētīts ES struktūrfondu projektu piedāvājums, lai piesaistītu papildus finansējumu izglītības iestādes kapacitātes stiprināšanai

-          Balstoties uz kvalitatīvajām metinātāju apmācībām, ir uzsākta metināšanas pakalpojumu virzīšana tirgū, nodrošinot pasūtītājiem augstas kvalitātes metināšanas darbus un nodrošinot labākajiem studentiem darba iespējas

-          Ir uzsākta aktīva dalība Latvijas Darba devēju konfederācijā ar mērķi ņemt dalību izglītības sistēmas pilnveidošanas procesā.     

3. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi.

Programmas nosaukums:                Apsardzes darbs

Programmas kods:                            20P 861 00 1

Programmas īstenošanas ilgums:   160 stundas

Prasības uzsākot apmācību:           pamatizglītība

Programmas īstenošanas vieta:      Barona iela 130 k.2, Rīga

Programmas īstenošanas veids:     klātiene

Izglītības dokuments,

kas apliecina profesionālās

izglītības programmas apguvi:       Profesionālās pilnveides apliecība

 

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes apsardzes darbības veikšanā, lai izglītojamais spētu kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām pildīt apsardzes darbinieka pienākumus, kā arī sagatavot izglītojamos apsardzes kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai Valsts policijā Apsardzes sertifikāta saņemšanai.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas vispārīgie mērķi:

Izglītības procesa rezultātā dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

1. dažādos apsardzes veidos :

       - kravu,

       - personu,

       - objektu

2. apsardzes darba organizācijā;

3. dažādu paņēmienu izmantošana apsardzē;

4. šaujamieroču pielietošanā;

5. tehniskās apsardzes sistēmās;

6. saskarsmes psiholoģijā.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas specifiskie mērķi:

Izglītības procesa rezultātā dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

Pielietot :  -  fizisko spēku un speciālos līdzekļus;

                 -  šaujamieročus;

                 -  sakaru līdzekļus    

Mācēt :     -  aizstāvēt sevi un citus

                 -  pareizi izpildīt darbinieku funkcijas :

       - pielietot ugunsdzēsības inventāru;

       -  pielietot tuvcīņas elementus

Zināt   :    -  apsardzes veidu un metodes noteikšanu;

                -  spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus;

                -  saskarsmes procesus :

                         - savstarpējā uztvere;

                         - informācijas apmaiņa;

                         - savstarpējā mijiedarbība un ietekme

 

Prasības kursa apguvei.

Programma ir apgūta, ja izglītojamais visos mācību priekšmetu programmā noteiktajos pārbaudes darbos, nokārtojis mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumu: eksāmenā saņēmis vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm –  „viduvēji”, ieskaitē – ieskaitīts. Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, visos izglītības programmas mācību priekšmetos, kārto noslēguma pārbaudījumu – eksāmenu. Ieguvuši tajā vērtējumu – atzīmi ne zemāku par 5 ballēm - „viduvēji”, saņem profesionālās pilnveides apliecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

4. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Akreditācijas komisijas 2014. gada ieteikumu izpilde aprakstīta Izglītības iestādes 2015. gada 16. novembra ziņojumā Izglītības kvalitātes valsts dienestam „Informācija par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu”.

 

Joma/Kritērijs

 

Ieteikumi

Ieteikuma izpilde

2.1

Nodarbību uzskaites žurnālā veikt atzīmes par žurnāla pārbaudi.

Tiek veiktas atzīmes par žurnāla pārbaudi.

2.1

Jāizveido stendi ar nozarē izmantojamām apsardzes tehnoloģijām un apsardzes speciālajiem līdzekļiem.

Noslēgti sadarbības līgumi ar uzņēmumiem, apsardzes firmām, par iespēju izglītojamajiem doties iepazīties ar apsardzes tehnoloģijām un apsardzes speciālajiem līdzekļiem. Ir papildināta arī izglītības iestādē pieejamie tehniskie līdzekļi.

2.1

Pasniedzējam mācību priekšmetā „Apsardzes darba tiesiskais regulējums” jāizmanto dažādas mācību metodes.

Pārrunāts ar pasniedzējiem par pielietojamajām mācību metodēm.

2.3

Jāizstrādā pārbaudes darbu testi un kontroldarbi visas izglītības programmas apjomā. Jāizveido eksāmenu jautājumu bāze.

Mācību laikā tiek izstrādāti visi pārbaudes darbi. Mācību procesā tiek izmantoti Valsts policijas

Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi.

 

2.3

Izglītības iestādei noteikt kārtību, kā apmācāmais var apstrīdēt pasniedzēja vērtējumu, ja viņš uzskata to par nepamatoti zemu un nepiekrīt tam.

Noteikts zināšanu vērtēšanas kārtībā.

4.1

Nepieciešams pārstrādāt elektrodrošības instrukciju izglītojamiem tā, lai tajā būtu ietverti praktiski jautājumi, nevis tikai aprakstīta elektrodrošības teorija.

Instrukcija atbilst prasībām. Izglītojamajiem, uzsākot mācības, inztruktāža notiek klātienē ar praktiskiem piemēriem.

6.1

Jāpapildina mācību metodisko līdzekļu un mācību grāmatu klāsts izglītības programmas Apsardzes darbs teorijas mācību klasē.

 

Iespēju robežās ir nodrošināta pieejamība izglītības programmā izmantojamajai mācību literatūrai un metodiskajiem materiāliem.

6.2

Plānot un rūpēties, lai visi pedagogi izietu profesionālās kompetences pilnveidi.

Pasniedzējiem, kuri tiek piesaistīti uz konkrēto apmācību veikšanu, iesniedz izglītības iestādei profesionālās kompetences pilnveidi.

7.1

Izstrādāt izglītības iestādei metodiskā darba plānu gadam, nosakot mērķi un uzdevumus.

Darba plāns izstrādāts 2015. gada janvārī. Un katru gadu gada sākumā.

 

 5. Izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums visu jomu atbilstošajos kritērijos un iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Nr.p.k.

Joma, kritēriji

Kritērija apraksts

1.

  1. 1.  Mācību saturs

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas

 

Izglītības iestāde profesionālās pilnveides programmu „Apsardzes darbs” īsteno atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētai izglītības programmai. Programma  veidota atbilstoši 2014. gada 29. janvārī Iekšlietu ministrijā apstiprinātai un 2014. gada 14. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņotajai izglītības programmas kopas „Personu un īpašuma aizsardzība” profesionālās pilnveides izglītības programmas „Apsardzes darbs” paraugam.

Lai mācību process notiktu plānveidīgi, katrai grupai tiek izstrādāts nodarbību plānojums visam mācību periodam. Stundu sarakstu apstiprina mācību projektu vadītājs. Stundu saraksts tiek izstrādāts atbilstoši mācību plānam uz visu mācību periodu. Tas ir pieejams visiem pedagogiem, izglītojamajiem un administrācijai. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti.

Mācību viela tiek realizēta pēc apstiprināta vielas sadales tematiskā plāna. Vielas sadales tematiskais plāns un stundu saraksts tiek izstrādāts, lai būtu mijiedarbība starp teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām.

Izglītības iestādē ir mācību līdzekļi, kas nepieciešami programmas apguvei. Ir izstrādāti metodiskie materiāli un izdales materiāli katram mācību priekšmetam. Metodiskie materiāli regulāri tiek papildināti ar jaunāko informāciju. Metodiskie materiāli ir pieejami pedagogiem.

Teorētiskās un praktiskās mācības tiek veidotas, izmantojot jaunāko literatūru, internetā pieejamos materiālus, dažādus informatīvos materiālus par jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem un palīgmateriāliem.

Mācību process izglītības iestādē tiek organizēts tā, lai tas būtu interesants un sasniegtu izvirzītos mērķus. Tas ir organizēts, izmantojot nodarbībās daudzveidīgas mācību metodes:

-       lekcijas, kurās tiek izmantoti dažādi vizuālie materiāli, audio un videomateriāli, kas veicina mācību materiāla apguvi.

-       grupu darbu, kas veicina teorētiskā materiāla apguvi un nostiprināšanu.

-       individuālo darbu, kas veicina informācijas atrašanu dažādos materiālos.

-       Praktiskie darbi

Lai mācību process noritētu kvalitatīvi, notiek nepārtraukta mācību procesa kontrole. Regulāri tiek pārbaudīti grupu mācību nodarbību uzskaites žurnāli, ko veic mācību projektu vadītājs un/vai izglītības iestādes vietniece mācību darbā. Katra mācību priekšmeta noslēgumā ir ieskaites. Noslēguma pārbaudījumu rezultāti tiek apkopoti un analizēti metodiskajās komisiju sēdēs. Regulāri tiek hospitētas mācību stundas, mācību metodes un materiāli. Tiek veikti iekšējie auditi.

Pedagogi veic regulārus ierakstus grupu mācību nodarbību uzskaites žurnālos. Žurnāli tiek aizpildīti saskaņā ar „Mācību dokumentācijas noformēšanas un aizpildīšanas kārtību”, kā arī saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem un aprakstītajiem iekšējiem procesiem.

Izglītības iestādē regulāri notiek metodiskās komisijas sēdes, kurās tiek analizēts mācību process un metodiskais darbs, kā arī mācību satura atbilstība normatīvajiem aktiem un nozares tehnoloģiju prasībām. 

Metodiskā komisija sniedz priekšlikumus administrācijai par mācību priekšmetu metodiskās un materiālās bāzes kvalitātes uzlabošanu, izglītības procesa pilnveidošanu, kvalitatīva un vienota pārbaudes darbu satura izstrādi, izglītojamo mācību sasniegumu analīzi.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

2.

Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas kvalitāte

Apmācību procesā tiek piesaistīti augsti kvalificēti, nozarē strādājoši un zinoši, atzinīgi novērtēti pasniedzēji.

Nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšana tiek regulāri uzraudzīta, tas tiek aizpildīts atbilstoši prasībām un atbilstoši vielas sadales tematiskajam plānam. Kā arī mācību plānā paredzētās nodarbības notiek atbilstoši stundu sarakstam.

Visi izglītojamie, atbilstoši prasībām, uzsākot mācības, tiek reģistrēti izglītojamo uzskaites grāmatā un www.viis.lv . Attiecīgi beidzot mācības, tiek reģistrētas izsniegtās apliecības.

Mācību procesā pasniedzēji, atbilstoši programmai, lai apgūtu teorētiskās zināšanas noteiktajā taksonomijas līmenī, izmanto apmācību formas - lekcijas,  demonstrējumi, individuālais darbs u.c., kā arī atbilstošus izdales mācību materiālus. Savukārt, speciālo cīņas paņēmienu pielietošana notiek praktiskās nodarbībās, kur praktiski tiek apgūtas nepieciešamās zināšanas.

Izglītības iestādei ir sadarbības līgums par specifiskā materiāltehniskā nodrošinājuma pieejamību mācību procesā, izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja ar to iepazīties.

Izglītības iestādei ir sadarbības līgums par speciāli aprīkotu telpu izmantošanu praktisko mācību nodrošināšanai.

Izglītības iestādes pedagogu darbs tiek vērtēts regulāri pēc izglītības iestādē izstrādātās pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtības. Vērtējums sastāv no divām daļām – pedagoga pašvērtējuma  un izglītības iestādes administrācijas novērtējuma, kurā ietverts izglītojamo vērtējums par attiecīgā pedagoga darbu (no izglītojamo apmierinātības anketām) un projektu vadītāja vērtējums par pedagoga darbu un klientu apmierinātību

Izglītības iestādē ir pieejama, atbilstoši izglītības programmai, mācību literatūra un mācību līdzekļi, kā arī attiecīgie izziņas materiāli. Izveidota bibliotēka, kas pieejama visiem izglītojamiem un pedagogiem. Bibliotēka tiek papildināta ar jauniem materiāliem. Par literatūru, kas nav pieejama Mācību centra bibliotēkā, bet kas ir ieteicamā literatūra katrā izglītības programmā, izglītojamajiem tiek dota informācija par literatūras pieejamību Latvijas nacionālajā bibliotēkā.

Izglītības iestādē pieejams interneta pieslēgums, kas nodrošina aktuālākās informācijas pieejamību. Interneta pieslēgumu izglītības iestādes darba laikā var izmantot visi darbinieki, pedagogi un izglītojamie.

Mācību procesa laikā un noslēgumā tiek veiktas anonīmas izglītojamo aptaujas, kā arī klātienes pārrunas ar grupu auditu laikā, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesa organizāciju un sniedz pedagogu darba novērtējumu.

Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja iesniegt ierosinājumus un sūdzības.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte

Izglītojamie ir informēti par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un izglītības programmā sasniedzamo rezultātu. Izglītojamie tiek informēti par to, ka, lai strādātu par apsardzes darbinieku, pēc izglītības programmas apguves, nepieciešams kārtot kvalifikācijas pārbaudījumu Valsts policijā un jāsaņem Apsardzes darbinieka sertifikāts. Izglītības iestāde palīdz izglītojamajam sagatavot dokumentus iesniegšanai Valsts policijas atļauju un licencēšanas sistēmas sertificēšanas komisijā.

Tiek veikta regulāra izglītojamo nodarbību apmeklējumu uzskaite, kavējumus fiksējot grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Bez attaisnojoša iemesla izglītojamie mācību nodarbības nekavē, jo ir pietiekoši motivēti apgūt izvēlēto izglītības programmu. Mācību procesā izglītojamajam ir iespēja izmantot visus izglītības iestādē pieejamos mācību līdzekļus, materiālus un tehniku.

Mācību procesa laikā izglītojamie ar dažādām mācību metodēm tiek rosināti aktīvi piedalīties mācību procesā un izmantot savu iepriekšējo pieredzi, tādējādi veicinot izziņas procesa paplašināšanos.

Praktisko darbu veikšanai izglītojamie ir nodrošināti ar izglītības programmā minēto materiāli tehnisko bāzi, kā arī ar atsevišķām darba vietām.

Mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi, lai pēc iespējas efektīvāk sasniegtu izvirzītos izglītojošos un attīstošos mērķus.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

 

 

Valsts noteiktā vērtēšanas sistēma ir pareizi izprasta un tiek korekti pielietota. Izglītības iestādē izstrādāti pedagogiem un izglītojamajiem saprotami iekšējie normatīvie dokumenti, kuros ietverti izglītojamo zināšanu vērtēšanas kritēriji ikdienas vērtējumos, pārbaudes darbos un eksāmenos. Skaidri definēti taksonomijas līmeņi. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību.

Vērtēšanas metodes un formas atbilst izglītības programmā paredzēto mācību priekšmetu specifikai. Vērtējumu kvalitāte ir adekvāta zināšanu un prasmju līmenim. Izglītojamo vērtēšana notiek atbilstoši „Izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtībai” un valsts noteiktajai vērtēšanas sistēmai, kurā akcentēts ir vērtēšanas sistemātiskums, periodiskums un skaidrs formulējums. Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, atspoguļojot to grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta.

Izglītojamo  zināšanu līmeni pasniedzēji novērtē gan visā apmācību laikā, izmantojot kontroldarbus, testus, praktiskos darbus, kā arī katra mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumā, atbilstoši mācību plānam un mācību vielas tematiskajam sadalījumam.

Visi izglītojamie, kas apguvuši izglītības programmu „Apsardzes darbs”, ir sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus un saņēmuši profesionālās pilnveides apliecības.

Apkopojot izglītojamo zināšanu rezultātus, tiek vērota un analizēta izmaiņu dinamika, un plānota tālākā darbība un mācību procesa pilnveide. Izglītojamie ar vērtēšanas kritērijiem tiek iepazīstināti katrā mācību priekšmetā. Mācību priekšmeta pedagogs veic pārbaudes darbu rezultātu analīzi un izskaidro izglītojamajiem pieļautās kļūdas. Izglītojamajam ir iespēja saņemt skaidrojumu par saņemto vērtējumu. Mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti metodiskās komisijas sēdēs.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

3.

Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamie mācību procesa laikā veic pārbaudes darbus, kontroldarbus, testus, praktiskos un patstāvīgos darbus, sekmīgi apgūstot apmācību vielu. Mācību kursa noslēgumā, atbilstoši programmai, tiek kārtots noslēguma pārbaudes darbs.

Visi izglītojamie, kas apguvuši izglītības programmu „Apsardzes darbs”, ir sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus un saņēmuši profesionālās pilnveides apliecības.

Izglītojamajiem, kas nav kārtojuši Apsardzes sertifikāta kvalifikācijas pārbaudījumu Valsts policijā, tas nebija aktuāli, jo programmu apguva nevis lai strādātu par apsargu, bet lai papildinātu savas zināšanas un prasmes.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

4.

Atbalsts izglītojamajiem

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

 

Izglītības iestādē ir nozīmētas atbildīgās personas darba aizsardzībā, elektrodrošībā, ugunsdrošībā, ir iekārtoti ievadinstruktāžas un instruktāžas darba vietā žurnāli. Ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti (Iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi u.tml.), evakuācijas plāns, ir noteikta kārtībā, kā rīkoties traumu, nelaimes gadījumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.

Izglītības iestāde ir noformēta ar ugunsdrošības vizuāli informatīvajiem līdzekļiem un nodrošināta ar UGD inventāru, aptieciņām.

Visi izglītojamie, uzsākot mācības, tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām. Iepazīšanos ar minētajiem dokumentiem izglītojamie apliecina ar savu parakstu grupu mācību uzskaites žurnālā.

Ir izstrādāta specializēta drošības instrukcija sporta nodarbībām, kas attiecināma uz mācību priekšmetu „Specializēto cīņas paņēmienu pielietošanas pamati”.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek pievērsta uzmanība izglītojamo iepriekšējam zināšanu līmenim un izglītojamo spējai apgūt mācību vielu.  Izglītības iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem mācību vielas apguve sagādā grūtības. Izglītības programmas ietvaros, tiek izmantotas piemērotākās mācību metodes. Īpaša uzmanība diferencētai pieejai tiek piemērota praktisko mācību laikā priekšmeta „Specializēto cīņas paņēmienu pielietošanas pamati” apguvē, jo tiek ņemtas vērā katra izglītojamā fiziskās spējas.

Ja izglītojamajam nepieciešams, pasniedzējs konsultē izglītojamo neskaidrajos jautājumos.

Pedagogi izstrādā mācību materiālus atbilstoši katrai konkrētajai grupai, mācību kursa sākumā apzinot viņu iepriekšējās zināšanas un pielāgojot mācību programmas prasības viņu zināšanu līmenim. Arī mācību materiāli un mācību metodes tiek sagatavoti atbilstoši izglītojamo zināšanu līmenim, lai mācību nodarbībās būtu iespēja līdzvērtīgi strādāt izglītojamiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem. Nepieciešamības gadījumā pasniedzēji ir sagatavoti veikt bilingvālo apmācību. Nodarbībās tiek izmantoti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi.

Izglītības iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem mācību vielas apguve sagādā grūtības. Tiek veidots pedagogu konsultāciju grafiks, izglītojamiem ir iespēja konsultēties ar pedagogiem gan klātienē, gan sazinoties elektroniski.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Apmācību grupās nav bijuši izglītojamie ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestādei ir rīcības plāns mācību procesa pieejamībai, ja izglītības programmas apguvei pieteiktos izglītojamais ar īpašām vajadzībām.

Saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumu Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” nosacījumiem, darba vides faktori var ierobežot iespēju strādāt konkrētajā profesijā cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Līdz ar to apmācība var tikt pielāgota tik tālu, cik to atļauj konkrētās personas veselības stāvoklis.

Izglītības iestāde, ja kādā no apmācību grupām ir izglītojamie ar īpašām vajadzībām un ir nepieciešams, spēj nodrošināt (nomātas) telpas teorētisko un praktisko darbu īstenošanai izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. Piemēram: Akadēmijas laukums 1, Rīga (Zinātņu akadēmija); Lielā iela 14, Liepāja (Liepājas universitāte); Meiju ceļš 9, Jelgava (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola); Valdemāra bulvāris 6, Madona (Madonas pilsētas 1. vidusskola), u.c. Nomātajās mācību telpās ir iespējams iekārtot darba vietu atbilstoši augumam, piekļūšana un iekšējais plānojums nodrošina mācību procesa pieejamību izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Mācību materiāli un mācību metodes nepieciešamības gadījumā tiek piemēroti izglītojamo ar speciālām vajadzībām pilnvērtīgai mācību nodrošināšanai.

Ja izglītības iestādē profesiju vēlētos apgūt izglītojamais ar dzirdes traucējumiem, tad mācību procesā tiktu pieaicināts surdotulks.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

5.

Iestādes vide

5.1. Mikroklimats

 

Ar izglītojamiem veidojusies pozitīva sadarbība, izglītojamie novērtējuši apmācību procesu un saturu, savu viedokli atspoguļojot aptaujas anketās.

Izglītības iestādē ir sistematizētas un aprakstītas rīcības mācību procesa nodrošināšanai. Katram ir skaidri zināmi savi pienākumi un atbildības.

Izglītības iestādē tiek veidota pozitīva sadarbības vide starp izglītojamajiem, pedagogiem un personālu. Ir iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus (aptaujas, pieņemšanas, ierosinājumi u.c.). Ir izvietota kastīte priekšlikumiem, ieteikumiem, sūdzībām, kā rezultātā visi darbinieki, pedagogi un izglītojamie brīvi var izteikt savu viedokli par mācību procesu un tā organizēšanu. Pārrunas ar izglītojamajiem un pedagogiem notiek regulāri. Izglītojamo anketēšana notiek ar mērķi izzināt izglītības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti, anketu rezultāti tiek apkopoti un periodiski analizēti.

Izglītības iestādei ir savs logo, Korporatīvais stils ar logo, veidlapām, vizītkartēm u.c. uzskates materiāliem un ārējo identitāti, mājas lapa (www.abc.edu.lv). Izglītības iestāde īsteno pozitīvu izglītības tēla veidošanu sabiedrībā caur dažādiem masu mēdijiem, sociālajiem tīkliem u.c., kā arī savā darbībā izmantojot lojalitātes, atbildības, uzticības godprātības un taisnīguma principus.

Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, darba kārtības noteikumi darbiniekiem, pedagogiem. Darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti ar izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un tos ievēro. Šajos gados izglītības iestādē ir izveidojušās tradīcijas, tādi iekšējie kolektīva saliedēšanas pasākumi, kā ABC dzimšanas dienas svinības, Sporta spēles, Ziemassvētku pasākums, Fotoorientēšanās, kolēģu sveikšana dzimšanas un vārda dienās un citi kopīgi pasākumi, kas veicina darbinieku motivāciju un kolektīva kopības apziņas veidošanos.  Izglītības iestāde atgriezeniskās saites nodrošināšanas nolūkos un darbinieku novērtēšanā veic sekojošus pasākumus – individuālās pārrunas darbiniekiem ar vadību vienu reizi 1/2 gadā, uzņēmuma sapulce apmēram 1xceturksnī, operatīvās sapulces pēc nepieciešamības, darbinieku anketēšanu 1xgadā.

Izglītojamie netiek ierobežoti vai diskriminēti dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības dēļ, attieksme pret izglītojamiem ir laipna un korekta.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

5.2. Fiziskā vide

Izglītības iestādei pieguļošā apkārtne un teritorija ir sakopta.

Izglītības iestādē mācību telpas tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāri-higiēniskajām, prasībām, ka arī vizuāli – estētiskajām prasībām. Tās ir funkcionālas un atbilstošas izglītības procesa specifikai. Mācību telpas un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas. Siltuma un apgaismojuma režīmi atbilst prasībām. Pozitīvus atzinumus sniegusi Veselības inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Tiek ievēroti drošības pasākumi. Izglītības iestādē ir pieejams kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. Pārbaužu dokumenti ir pieejami

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

6.

Iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

 

Izglītības iestādē ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums, platība un vide ir atbilstoša īstenojamās programmas prasībām, specifikai un izglītojamo skaitam. Atbilstoši izglītojamo skaitam, tiek izvēlēta konkrēta mācību klase. Praktiskajām nodarbībām tie nodrošinātas speciāli aprīkotas telpas.

Izglītības programmas apguvei tiek nodrošināta iespēja izmantot specifiskos materiāltehniskos materiālus, jo izglītības iestādei ir sadarbības līgums par specifiskā materiāltehniskā nodrošinājuma pieejamību mācību procesā

Tiek uzturēts aktuāls mācību telpu noslogojuma grafiks. Noslēgti ilgtermiņa telpu nomas līgumi, kas nepieciešami mācību nodrošinājumam.

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar datoriem, licencētām datorprogrammām, pavairošanas tehniku, projektoriem, internetpieslēgumu, utt.

Mācību laikā izglītojamie saņem kvalitatīvus mācību materiālus izdrukas veidā. Metodisko materiālu un mācību līdzekļu aktualizēšana notiek regulāri.

Katru gadu tiek papildināti un atjaunoti materiāltehniskie resursi, piemēram, datoru, projektoru iegāde, tehniskās skolas speciālā aprīkojuma iegāde u.c.

Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darbības laikos.

Izglītojamiem pēc nodarbībām, izglītības iestādes darba laikā, ir pieejamas mācību telpas un materiāltehniskie līdzekļi.

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā, tās tiek regulāri uzraudzītas un veiktas nepieciešamās apkopes. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar dažādiem materiālo resursu piegādātājiem un apkopes firmām, kas nodrošina izglītības procesa nepārtrauktību un regulāru materiālo līdzekļu apkopi un atjaunošanu.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

6.2. Personālresursi

Katrai apmācāmo grupai tiek noteikts atbildīgais izglītības iestādes darbinieks, kas koordinē mācību procesu. Izglītības programmas īstenošanai ir noslēgti līgumi ar pieaicinātiem pedagogiem. Pedagogiem ir skaidri amata apraksti, kas nosaka pienākums, atbildību un tiesības.

Pedagogi ir ar augstu kvalifikāciju, zina un izprot mācību priekšmetu specifiku, jo paši ir attiecīgās nozares praktiķi. Pedagogi, plānojot darbu, ņem vērā katras izglītojamo grupas intereses, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un veicot individuālu darbu mācību procesa uzlabošanā.

Notiek regulāra komunikācija ar pasniedzējiem, izglītojamiem un atbildīgo darbinieku.

Pedagogu izvēle notiek atbilstoši izglītības programmai (Iekšlietu ministrijā apstiprinātai un 2014. gada 14. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņotajai izglītības programmas „Personu un īpašuma aizsardzība” paraugam) un normatīvo aktu prasībām pedagogu profesionālajai kvalifikācijai.  

Izglītības iestādē tiek vērtēts pedagogu darbs (hospitācijas, pasniedzēja pašnovērtējums, iekšējie auditi), uzkrāta informācija par novērtējuma rezultātiem.

Ir izveidota un regulāri aktualizēta pedagogu datu bāze ar nepieciešamo informāciju, kas apliecina pedagogu kompetenci. Tādējādi iespējams izvēlēties mācību procesam kvalificētākos pedagogus.

Pasniedzējiem tiek organizētas darba grupas par mācību dokumentācijas aizpildīšanu, par mācību procesa organizēšanu, kā arī regulāras individuālas pārrunas ar projektu vadītājiem vai pēc nepieciešamības ar vadību.

Ir izstrādāts pasniedzēju apmācību plāns. Organizējam pedagogu kvalifikācijas celšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 363. „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

7.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

 

Izglītības iestāde regulāri vērtē izglītības procesa norisi. Ir izstrādāta iestādes pašvērtēšanas sistēma, kas aptver visas izglītības iestādes darba jomas. Pašvērtēšanas procesā ir iesaistīts iestādes personāls.

Darba plānošanas procesā iesaistās viss izglītības iestādes kolektīvs. Katra kalendārā gada sākumā, līdz 31. janvārim, tiem veidots darba plāns kārtējam gadam un pārskats par iepriekšējā gada darba plāna izpildi. Darba plāns tiek veidots, balstoties uz iepriekšējā gada darba analīzi, ievērojot stratēģiskā plāna virzienus. Izglītības iestādē ir izstrādāts stratēģiskais plāns 5 gadiem, kurš katru gadu regulāri tiek pārskatīts, analizēts un aktualizēts. Plānojot izglītības iestādes stratēģisko attīstību, tiek ņemti vērā dažādi dati – Latvijas reģionu attīstības prioritātes, tehnoloģiju attīstība, darba tirgus prioritātes un pieprasījums. Balstoties uz iestādes stratēģisko plānu, katru gadu janvārī katra nodaļa izstrādā mērķus un budžetu tekošajam gadam, mērķus apstiprina izpilddirektors un valde. Reizi ceturksnī un gada beigās katra nodaļa sagatavo pārskatu par paveikto. Gada beigās tiek gatavots vadības pārskats, ar ko tiek iepazīstināta arī valde.  Ar stratēģisko plānu un darba plānu katram gadam kopējās uzņēmuma sapulcēs tiek iepazīstināti darbinieki.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

 

 

Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām, izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvi akti – procesu apraksti: Galvenie procesi, atbalsta procesi, vadības procesi, kas palīdz sakārtot un vadīt izglītības procesu. Mācību dokumentācijas noformēšana notiek atbilstoši iekšējam normatīvajam aktam „Mācību dokumentācijas aizpildīšanas un noformēšanas kārtība”. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un lietu nomenklatūrai. Dokumentu uzglabāšana izglītības iestādē notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Lietu nomenklatūrai.

Ir izstrādāta elektroniska izglītojamo, pedagogu un darbinieku datu bāze, kas atvieglo darbu un ļauj veikt attālinātu kontroli. Izglītības iestādē ir izveidota organizatoriskā struktūra, kas aptver visas darbības jomas un skaidri noteikta darbinieku atbildība. Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amata apraksti, kuros ir noteikta atbildība, tiesības un tiešie darba pienākumi. Tiek nodrošināta darbinieku savstarpējā aizvietojamība.

Izpilddirektors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus, atbilstoši organizatoriskajai struktūrai. Notiek regulāras vadības sanāksmes, kurās tiek izskatīti operatīvie jautājumi, sanāksmes tiek protokolētas. Tiek organizētas pedagoģiskās sēdes un metodiskās komisijas sēdes, kurās notiek metodiskā darba plānošana, rezultātu apkopošana, analīze un plānota turpmākā attīstība. Tiek sagatavoti ziņojumi vadībai. Lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz konkrētiem faktiem un datu analīzi. Izglītības iestādes vadība regulāri informē darbiniekus par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi regulārajās sanāksmēs, kā arī  izmantojot e-saziņu, telefonkonferences un citus veidus.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

Izglītības iestādei ir mērķtiecīga un pozitīva sadarbība ar valsts institūcijām – Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Izglītības satura un eksaminācijas centru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju; nevalstiskajām organizācijām (Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas darba devēju konfederāciju  u.c.) - nodrošinot atbilstoši savai darbības nozarei, līdzdalību izglītības programmu izstrādē un aktualizācijā, iesniedzot priekšlikumus atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē, informējot par aktualitātēm, kas būtu nododamas izglītojamiem, apgūstot atbilstošu izglītības programmu. Sadarbības ietvaros ar darba devējiem, tiek nodrošināta iespēja mācību procesā iepazīties ar nozares specifiku, nozarei specifiskiem materiāltehniskajiem līdzekļiem. Piesaistot pasniedzējus, tiek apzinātas izglītības iestādes, kuras realizē līdzīga satura izglītības programmas un tiek piesaistīti šo izglītības iestāžu pasniedzēji konkrēta mācību priekšmeta pasniegšanai.

Sadarbojoties ar asociācijām, izglītības iestāde aktīvi apmāca dažādu uzņēmumu darbiniekus, piesaistot gan ES fondus, gan uzņēmumu pašu kapitālu. 

Izglītības programmas īstenošanas ietvaros, izglītības iestādei ir sadarbība ar SIA „VP Apsardze”, Sinobi Kai Dodžo austrumu cīņu biedrību,  SIA „EVOR.V”. Notiek komunikācija ar Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas biroju par Apsardzes sertifikātu izsniegšanu.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □