You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

"VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA ",

noliktavas pārzinis 

02.03.2017.


1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Iestādes nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC”

Iestādes juridiskā adrese: Saules iela 13, Madona, Madonas novads, LV-4801

Izglītības iestādes vadītāja: Rudīte Krūgaļauža

Iestādes dibinātājs: Rudīte Krūgaļauža

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – izglītības iestāde) ir privāta izglītības iestāde, dibināta 2001.gadā. Izglītības iestādes pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Izglītības iestādes darbības mērķis ir kvalitatīvi  īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, un interešu izglītības programmas.

Izglītības iestāde piedāvā kvalitatīvas apmācību programmas, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa un darba tirgus attīstības tendences, klienta uzņēmuma darba specifiku un apmācāmo individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus un pedagogus.

Izglītības iestāde izglītības programmas īsteno gan Rīgā, gan reģionos. Rīgā mācības tiek īstenotas vairākās adresēs: Barona ielā 130/2, Rīgā; Miera ielā 3/5, Daugavpilī un citās nomātajās telpās pēc nepieciešamības. Visās vietās ir labiekārtoti mācību kabineti, lai īstenotu izglītības programmas saskaņā ar profesiju standarta prasībām un varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesu.

 Izglītības iestāde īsteno 11 akreditētas profesionālās tālākizglītības un 12 profesionālās pilnveides programmas, kā arī neformālās izglītības programmas, atbilstoši pieprasījumam.

 2.      Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

Izglītības iestādes mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, un interešu izglītības programmas.

Izglītības iestādes stratēģiskajā plānā 2013.-2018.gadam izglītības iestādes mērķis ir izveidot  izglītības iestādi par atpazīstamu mācību iestādi, kura sagatavo augsti kvalificētu personālu un nodrošina kvalitatīvu tālākizglītību, lai uzņēmumā strādātu apmierināti un augsti kvalificēti darbinieki, savas jomas profesionāļi

   2016. gada darba plānam ir sasniegti sekojoši rezultāti:

 -          Izglītības iestāde turpina aktīvi iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas sociālā fonda projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” realizācijā.

-           Ir nodrošināti mācību uzskates līdzekļi kvalitatīvai mācību programmas apguvei, kā arī paplašinātas noliktavas telpas, kurās notiks praktisko apmācību realizēšana

 -          Ir veikti ieguldījumi materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, iegādājoties 22 portatīvos datorus.

 -          Izveidotas jaunas profesionālās pilnveides programmas “Mazā biznesa organizēšana” un “Sociālā aprūpe”.

 -          Aktualizēta profesionālās tālākizglītības prgramma  “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība”.

 -          Tiek veikts regulārs un plānveidīgs darbs, lai nodrošinātu izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pasniedzējiem. Pilnveidota pasniedzēju atlase gan profesionālajām programmām, neformālajām programmām, kā arī biznesa treniņiem.

 -          Aktīvi tiek pētīts ES struktūrfondu projektu piedāvājums, lai piesaistītu papildus finansējumu izglītības iestādes kapacitātes stiprināšanai.

 -          Balstoties uz kvalitatīvajām metinātāju apmācībām, ir uzsākta metināšanas pakalpojumu virzīšana tirgū, nodrošinot pasūtītājiem augstas kvalitātes metināšanas darbus un nodrošinot labākajiem studentiem darba iespējas.

 -          Uzsākta aktīva dalība Latvijas Darba devēju konfederācijā ar mērķi piedalīties izglītības sistēmas pilnveidošanas procesā.

 3.      Izglītības programmas mērķi un uzdevumi.

Programmas kods:                            30T 341 00 1

Programmas īstenošanas ilgums:   960 stundas

Prasības uzsākot apmācību:           Vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija:                  Noliktavas pārzinis

Kvalifikācijas līmenis:                    trešais kvalifikācijas līmenis

Programmas īstenošanas vieta:      Barona iela 130/2, Rīga;  Miera iela 3/5, Daugavpils

Programmas īstenošanas veids:     klātiene

Izglītības dokuments,

kas apliecina profesionālās

izglītības programmas apguvi:       Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot noliktavas pārzini,  kurš  strādā mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un ražotājuzņēmumu noliktavās, veic preču un produkcijas saņemšanu, izvietošanu, komplektēšanu un izsniegšanu, pārbauda pieņemto vērtību atbilstību pavaddokumentiem, organizē iekraušanas un izkraušanas darbus, veic materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju noliktavā, noformē pavaddokumentus.

 Vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • strādāt komandā;
 • plānot un organizēt savu darbu un darba vietu;
 • novērtēt savas spējas, uzņemties atbildību par profesionālās darbības kvalitāti  un kvantitāti;
 • ievērot ētikas normas;
 • ievērot darba higiēnas un drošības prasības;
 • ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba higiēnas un darba drošības noteikumus,

elektrodrošības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus;

 • veidot un uzturēt pozitīvu komunikāciju;
 • ievērot tirdzniecību reglamentējošo likumdošanu;
 • pārzināt sortimentu;
 • veikt regulāru krājumu papildināšanu;
 • organizēt preču izkraušanu un uzglabāšanu;
 • pieņemt un izsniegt preces pēc daudzuma un kvalitātes;
 • noformēt preču pavaddokumentu;
 • veikt inventarizāciju;
 • pārraudzīt preču uzglabāšanas termiņus;
 • organizēt  preču uzglabāšanu atbilstoši sanitārijas un higiēnas prasībām;
 • sniegt informāciju par noliktavā esošo preci;
 • sagatavot preci piegādei;
 • organizēt preču piegādi;
 • nodrošināt pareizu tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju;
 • veikt informācijas apstrādi un ieguvi ar datora palīdzību.

 

Uzdevumi realizējami, sniedzot izglītojamajiem zināšanas, prasmes un iemaņas šādās pamattēmās: Kravu pārvadājumi; Noliktavu saimniecība un ekspedīcija; Optimizācija noliktavu darbā;  Pārtikas un nepārtikas prečzinība;  Grāmatvedības un krājumu uzskaites pamati; Komercdarbības un tirgzinību pamati; Noliktavu tehnoloģiskās iekārtas; Darba un saimnieciskās tiesības; Darba un vides aizsardzība, ergonomika un sanitārija;  Vispārējā un profesionālā saskarsme; Dokumentu pārvaldība un lietišķās valodu prasmes; Datorzinības un informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošana. Mācību procesā iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē.

 Prasības izglītības programmas  apguvei.

 Programma ir apgūta, ja izglītojamais visos mācību priekšmetu programmā noteiktajos pārbaudes darbos, nokārtojis mācību priekšmeta noslēguma pārbaudījumu: eksāmenā saņēmis vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm –  „viduvēji”, ieskaitē – ieskaitīts. Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, visos izglītības programmas mācību priekšmetos un mācību praksē, kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi, un ieguvuši tajā vērtējumu – atzīmi ne zemāku par 5 ballēm - viduvēji, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  4.      Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Izglītības iestāde ņēmusi vērā 2015. gada 23. janvāra akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu, un veikusi šādas darbības un ieteikumu izpildi.

  

Joma/Kritērijs

 

Ieteikumi

Ieteikuma izpilde

2.1./Mācīšanas kvalitāte.

Iekļaut mācību priekšmetu saturā jaunās tehnoloģijas, ko izmanto noliktavu darbā: e-tirdzniecības platformas un pārdošanas modeļi, preču uzglabāšana pārdošanai izmantojot e-komercijas kanālu, noliktavas vadības sistēma, tiešsaistes maksājumu pārvaldība, preču atgriešanas pārvaldība. Veikt regulāru pasniedzēju nodarbību hospitāciju – vismaz 2x katrā mācību priekšmetā.

Veiktas izmaiņas programmas saturā, lai tās saturs precīzāk atbilstu iegūstamajai kvalifikācijai. Izglītojamajiem tiek macību priekšmetā Grāmatvedības un uzskaites pamati iekļauta noliktavas datorprogrammas apguve. Kā arī praktiski piemēri specifiskām noliktavas uzskaites programmu pielietošana, piemēram e-veikals.

Tiek veikta regulāra pasniedzēju nodarbību hospitācija.

2.2./Mācīšanās kvalitāte.

Nodrošināt izglītojamos mācību iestādē ar atbilstošo mācību literatūru, rast iespēju izmantot e-grāmatas.

Izglītojamajiem, iespēju robežās, ir pieejama mācību literatūra mācību iestādē. Izglītojamajiem tiek sniegta informācija par izglītības apguvei izmantojamo ieteicamo literatūru un tās pieejamību bibliotēkās.

 

2.3./Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanu organizēt atbilstoši mācību priekšmetu programmām

Tiek vērtēts atbilstoši programmai.

3.2./Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Pilnveidot kvalifikācijas eksāmena materiālus, izanalizējot eksāmena saturu un izglītojamo atbildes

Pārskatīti kvalifikācijas eksāmena jautājumi atbilstoši programmas aktualizācijai.

6.1./Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

Rast iespēju mācību procesā izmantot nozares jaunākās tehnoloģijas – skaneri, noliktavas datorprogrammu IC
Mācību priekšmeta Grāmatvedības un uzskaites pamati iekļauta noliktavas datorprogrammas apguve.

6.2./Personālresursi.

Plānot un rūpēties, lai visi pedagogi savlaicīgi veiktu profesionālās kompetences pilnveidi.

Tiek gatavots pasniedzēju profesionālās pilnveides plāns, organizētas apmācības.

7.1./Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.

Savlaicīgi sagatavot izglītības iestādes darba plānu kārtējam mācību vai kalendāram gadam.

Darba plāns tiek gatavots gada sākumā.

7.2./ Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.

Noformēt prakses līgumus, izglītojamo personas lietas atbilstoši prasībām.

Dokumenti tiek noformēti atbilstoši prasībām.

3. Izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums visu jomu atbilstošajos kritērijos un iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Nr.p.k.

Joma, kritēriji

Kritērija apraksts

1.

1.  Mācību saturs

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas

 

Izglītības iestāde profesionālās tālākizglītības programmu „Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība” īsteno atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētai izglītības programmai, Licences Nr. P-11071, izsniegta 16.02.2015.

 

Programma ir izstrādāta atbilstoši valstī noteiktajam profesijas „Noliktavas pārzinis” standarta prasībām un kompetencēm.

2016. gadā veikta programmas aktualizācija, iekļaujot apmācību programmā noliktavas uzskaites sistēmas apguvi, vēršot uzmanību vairāk praktiskām, darba pielietojamām zināšanām u.c.

 

Lai mācību process notiktu plānveidīgi, katrai grupai tiek izstrādāts nodarbību plānojums visam mācību periodam. Stundu saraksts tiek apstiprināts. Stundu saraksts tiek izstrādāts atbilstoši mācību plānam visam mācību periodam. Tas ir pieejams visiem pedagogiem, izglītojamajiem un administrācijai. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti.

Mācību viela tiek realizēta pēc apstiprināta vielas sadales tematiskā plāna. Vielas sadales tematiskais plāns un stundu saraksts tiek izstrādāts, lai būtu mijiedarbība starp teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām.

Izglītības iestādē regulāri notiek metodiskās komisijas sēdes, kurās tiek analizēts mācību process un metodiskais darbs, kā arī mācību satura atbilstība normatīvajiem aktiem un nozares tehnoloģiju prasībām. 

Metodiskā komisija sniedz priekšlikumus administrācijai par mācību priekšmetu metodiskās un materiālās bāzes kvalitātes uzlabošanu, izglītības procesa pilnveidošanu, kvalitatīva un vienota pārbaudes darbu satura izstrādi, izglītojamo mācību sasniegumu analīzi.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

 

 

 

 

2.

Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas kvalitāte

 

Mācību viela tiek realizēta pēc apstiprināta vielas sadales tematiskā plāna un atbilstoši stundu sarakstam, ievērojot priekšmetu pēctecību.

 

Lai mācību process noritētu kvalitatīvi, notiek nepārtraukta mācību procesa kontrole. Regulāri tiek pārbaudīti grupu mācību nodarbību uzskaites žurnāli, ko veic mācību projektu vadītājs un/vai izglītības iestādes vietniece mācību darbā. Katra mācību priekšmeta noslēgumā ir pārbaudes darbs. Valsts noslēguma pārbaudījumu rezultāti tiek apkopoti un analizēti metodiskajās komisiju sēdēs. Regulāri tiek hospitētas mācību stundas, mācību metodes un materiāli. Tiek uzraudzīta mācību dokumentācijas aizpildīšana.

Izglītības iestādes pedagogu darbs tiek vērtēts regulāri pēc izglītības iestādē izstrādātās pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtības. Vērtējums sastāv no divām daļām – pedagoga pašvērtējuma  un izglītības iestādes administrācijas novērtējuma, kurā ietverts izglītojamo vērtējums par attiecīgā pedagoga darbu (no izglītojamo apmierinātības anketām) un projektu vadītāja vērtējums par pedagoga darbu un klientu apmierinātību.

 

Pedagogi veic regulārus ierakstus grupu mācību nodarbību uzskaites žurnālos. Žurnāli tiek aizpildīti saskaņā ar „Mācību dokumentācijas noformēšanas un aizpildīšanas kārtību”, mācību vielas tematisko plānu, kā arī saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem un aprakstītajiem iekšējiem procesiem.

Nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšana tiek regulāri uzraudzīta, tas tiek aizpildīts atbilstoši prasībām un atbilstoši vielas sadales tematiskajam plānam. Kā arī mācību plānā paredzētās nodarbības notiek atbilstoši stundu sarakstam.

 

Visi izglītojamie, atbilstoši prasībām, uzsākot mācības, tiek reģistrēti izglītojamo uzskaites grāmatā un www.viis.lv. Attiecīgi beidzot mācības, tiek reģistrētas izsniegtās kvalifikācijas apliecības.

 

Izglītības iestādē ir mācību līdzekļi, kas nepieciešami programmas apguvei. Ir izstrādāti metodiskie materiāli un izdales materiāli katram mācību priekšmetam. Metodiskie materiāli regulāri tiek papildināti ar jaunāko informāciju. Metodiskie materiāli ir pieejami pedagogiem.

Teorētiskās un praktiskās mācības tiek veidotas, izmantojot jaunāko literatūru, internetā pieejamos materiālus, dažādus informatīvos materiālus par jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem un palīgmateriāliem.

Par literatūru, kas nav pieejama Mācību centra bibliotēkā, bet kas ir ieteicamā literatūra katrā izglītības programmā, izglītojamajiem tiek dota informācija par literatūras pieejamību Latvijas nacionālajā bibliotēkā un Latvijas rajonu bibliotēkā.

 

Izglītības iestādei ir sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem par kvalifikācijas prakses nodrošināšanu izglītojamiem: SIA „Pigu Latvia”; SIA „Savita”; SIA „Holter Group”; SIA „Lenoka” (Mego); SIA „Zelta vārpa”; SIA „Virss”; SIA „Soudal” u.c. Katrā konkrētā gadījumā tiek slēgts trīspusējs prakses līgums. Tiek uzturēta potenciālo prakses vietu datu bāze. Prakses dokumentācija tiek sagatavota atbilstoši prasībām. Izglītojamie ir informēti par prakses uzdevumiem, saņem prakses programmu un dienasgrāmatas. Prakses norise atbilst prasībām. Vairākiem izglītojamiem, pēc prakses beigšanas, darba devēji ir piedāvājuši darba attiecības. Kvalitātes paaugstināšanas nolūkā norisinās sarunas ar Latvijas lielākajiem mazumtirgotāju tīkliem par sadarbību praktisko apmācību un prakses vietu nodrošināšanā mūsu apmācāmajiem.

 

Mācību process izglītības iestādē tiek organizēts tā, lai tas būtu interesants un sasniegtu izvirzītos mērķus. Tas ir organizēts, izmantojot nodarbībās daudzveidīgas mācību metodes:

-       lekcijas, kurās tiek izmantoti dažādi vizuālie materiāli, kas veicina mācību materiāla apguvi.

-       grupu darbu, kas veicina teorētiskā materiāla apguvi un nostiprināšanu.

-       individuālo darbu, kas veicina informācijas atrašanu dažādos materiālos.

-       Praktiskie darbi

 

Mācību procesā tiek izmantota noliktavas uzskaites programma, ir nodošināta iespēja iepazīties ar noliktavas aprīkojumu un tehnoloģijām, e-tirdzniecīabs platformām.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte

 

Izglītības iestāde informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un konkrētajā izglītības programmā sasniedzamo rezultātu. Mācību procesa laikā izglītojamie ar dažādām mācību metodēm tiek rosināti aktīvi piedalīties mācību procesā un izmantot savu iepriekšējo pieredzi, tādējādi veicinot izziņas procesa paplašināšanos.

 

Praktisko darbu veikšanai izglītojamie ir nodrošināti ar izglītības programmā minēto materiāli tehnisko bāzi, kā arī ar atsevišķām darba vietām.

 

Izglītības iestādē pieejams interneta pieslēgums, kas nodrošina aktuālākās informācijas pieejamību. Interneta pieslēgumu izglītības iestādes darba laikā var izmantot visi darbinieki, pedagogi un izglītojamie

 

Izglītības iestādē notiek regulāra izglītojamo nodarbību apmeklējumu uzskaite, kavējumus fiksējot grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālos. Bez attaisnojoša iemesla izglītojamie mācību nodarbības nekavē, jo ir pietiekoši motivēti apgūt izvēlēto izglītības programmu. Mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi, lai pēc iespējas efektīvāk sasniegtu izvirzītos izglītojošos un attīstošos mērķus. Apmācību laikā un mācību procesa noslēgumā tiek veiktas anonīmas un klātienes izglītojamo aptaujas, kas nodrošina kvalitatīvu mācību procesa organizāciju un sniedz pedagogu darba novērtējumu kursa beigās.

Mācību procesā izglītojamajam ir iespēja izmantot visus izglītības iestādē pieejamos mācību līdzekļus, materiālus un tehniku.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

 

Vērtēšanas metodes un formas atbilst izglītības programmā paredzēto mācību priekšmetu specifikai. Vērtējumu kvalitāte ir adekvāta zināšanu un prasmju līmenim. Izglītojamo vērtēšana notiek atbilstoši „Izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtībai” un valsts noteiktajai vērtēšanas sistēmai, kurā akcentēts ir vērtēšanas sistemātiskums, periodiskums un skaidrs formulējums. Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, atspoguļojot to grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. Vērtēšana notiek atbilstoši mācību priekšmetu specifikai un programmai. Izglītības procesa plānošana un organizēšana nodrošina izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu attīstīšanu līdz noteiktam kvalifikācijas prasmju līmenim.

Apkopojot izglītojamo zināšanu rezultātus, tiek vērota un analizēta izmaiņu dinamika, un plānota tālākā darbība un mācību procesa pilnveide. Izglītojamie ar vērtēšanas kritērijiem tiek iepazīstināti katrā mācību priekšmetā. Mācību priekšmeta pedagogs veic pārbaudes darbu rezultātu analīzi un izskaidro izglītojamajiem pieļautās kļūdas. Mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti metodiskās komisijas sēdēs.  

 

Ir izveidota jautājumu datu bāze kvalifikācijas eksāmena izveidei.

Kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Valsts izglītības satura centrā tiek iesniegts kvalifikācijas eksāmenu grafiks, kvalifikācijas eksāmeni tiek saskaņoti Valsts izglītības satura centrā, tiek veidots atbilstošs eksāmena komisijas sastāvs.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

3.

 

Izglītojamo sasniegumi

 

Pirms mācību uzsākšanas tiek veiktas pārrunas ar izglītojamajiem, izskaidrojot izglītības programmas mērķus un prasības, kā arī pārliecinoties par izglītojamo vēlmi apgūt izvēlēto mācību programmu. 

Pēc kvalifikācijas eksāmenu protokoliem laika periodā kopš 2015. gada sākuma līdz šim brīdim 3. kvalifikāciju „Noliktavas pārzinis” ieguvuši 32 izglītojamie no 33. Viens izglītojamais 2015. gadā nenokārtoja kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikācijas eksāmena nenokārtošanas un zema vērtējuma iemesls bija izglītojamā nepietiekams latviešu valodas zināšanu līmenis. Vidējā atzīme šajā periodā kvalifikācijas eksāmenos, izglītojamajiem, kam piešķirta kvalifikācija, ir 8,59.

 

Vērtējums ballēs

3

4

5

6

7

8

9

10

Izglītojamo skaits

1

0

1

1

4

8

10

8

 

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

4.

Atbalsts izglītojamajiem

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts.

 

Izglītības iestāde nodrošina atbilstošu mācību vidi veiksmīgai izglītojamo profesionālai izaugsmei. Izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts un palīdzība dažādu sadzīves un komunikācijas situācijās. Izglītojamajiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, tie vienmēr tiek uzklausīti.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Izglītības iestādē ir nozīmētas atbildīgās personas darba aizsardzībā, elektrodrošībā, ugunsdrošībā, ir iekārtoti ievadinstruktāžas un instruktāžas darba vietā žurnāli. Ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti (Iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi u.tml.), evakuācijas plāns, ir noteikta kārtībā, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos

Izglītības iestāde ir noformēta ar ugunsdrošības vizuāli informatīvajiem līdzekļiem un nodrošināta ar UGD inventāru, aptieciņām.

 

Visi izglītojamie, uzsākot mācības, tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām. Iepazīšanos ar minētajiem dokumentiem izglītojamie apliecina ar savu parakstu grupu mācību uzskaites žurnālā.

 

Izglītības programmā iekļauts mācību priekšmets “Biroja darba organizācija un lietišķā saskarsme”, kura ietvaros izglītojamie apgūst darba aizsardzības jautājumus.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

4.3.Atbalsts personības veidošanā

Nevērtē

 

4.4.Atbalsts karjeras izglītība

Nevērtē

 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Nevērtē

 

 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Apmācību grupās nav bijuši izglītojamie ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestādei ir rīcības plāns mācību procesa pieejamībai, ja izglītības programmas apguvei pieteiktos izglītojamais ar īpašām vajadzībām.

 

Izglītības iestāde, ja kādā no apmācību grupām būtu izglītojamie ar īpašām vajadzībām un būtu nepieciešams, spētu nodrošināt (nomātas) telpas teorētisko un praktisko darbu īstenošanai izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. Piemēram: Blaumaņa iela 5A - 5, Rīga; Akadēmijas laukums 1, Rīga (Zinātņu akadēmija); Lielā iela 14, Liepāja (Liepājas universitāte); Akadēmijas iela 19, Jelgava (LLU); Valdemāra bulvāris 6, Madona (Madonas pilsētas 1. vidusskola), u.c. Nomātajās mācību telpās ir iespējams iekārtot darba vietu atbilstoši augumam, piekļūšana un iekšējais plānojums nodrošina mācību procesa pieejamību izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Mācību materiāli un mācību metodes nepieciešamības gadījumā būtu piemēroti izglītojamo ar speciālām vajadzībām pilnvērtīgai mācību nodrošināšanai.

Ja izglītības iestādē profesiju vēlētos apgūt izglītojamais ar dzirdes traucējumiem, tad mācību procesā tiktu pieaicināts surdotulks.

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Nevērtē

5.

Iestādes vide

5.1. Mikroklimats

 

 

Izglītības iestādē tiek veidota pozitīva sadarbības vide starp izglītojamajiem, pedagogiem un personālu. Ir iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus (aptaujas, pieņemšanas, ierosinājumi u.c.). Ir izvietota kaste priekšlikumiem, ieteikumiem, sūdzībām, kā rezultātā visi darbinieki, pedagogi un izglītojamie brīvi var izteikt savu viedokli par mācību procesu un tā organizēšanu. Pārrunas ar izglītojamajiem un pedagogiem notiek regulāri. Izglītojamo anketēšana notiek ar mērķi izzināt izglītības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti, anketu rezultāti tiek apkopoti un periodiski analizēti.

Izglītības iestādei ir savs logo, korporatīvais stils ar logo, veidlapām, vizītkartēm u.c. uzskates materiāliem un ārējo identitāti, mājas lapa (www.abc.edu.lv). Izglītības iestāde īsteno pozitīvu izglītības tēla veidošanu sabiedrībā caur dažādiem masu mēdijiem, sociālajiem tīkliem u.c., kā arī savā darbībā izmantojot lojalitātes, atbildības, uzticības godprātības un taisnīguma principus.

Izglītības iestāde atgriezeniskās saites nodrošināšanas nolūkos un darbinieku novērtēšanā veic sekojošus pasākumus – individuālās pārrunas darbiniekiem ar vadību vienu reizi 1/2 gadā, uzņēmuma sapulce apmēram 1xpusgadā, operatīvās sapulces pēc nepieciešamības, darbinieku anketēšanu 1xgadā.

Izglītojamie netiek ierobežoti vai diskriminēti dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības dēļ, attieksme pret izglītojamiem ir laipna un korekta.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

5.2. Fiziskā vide

 

Izglītības iestādei pieguļošā apkārtne un teritorija ir sakopta.

Izglītības iestādē mācību telpas tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāri-higiēniskajām, prasībām, ka arī vizuāli – estētiskajām prasībām. Tās ir funkcionālas un atbilstošas izglītības procesa specifikai. Mācību telpas un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas. Siltuma un apgaismojuma režīmi atbilst prasībām.

Tiek ievēroti drošības pasākumi. Izglītības iestādē ir pieejams kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. Pārbaužu dokumenti ir pieejami.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

6.

Iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

 

 

Izglītības iestādei ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums, platība un vide ir atbilstoša īstenojamo programmu prasībām, specifikai un izglītojamo skaitam. Noslēgti ilgtermiņa telpu nomas līgumi, kas nepieciešami mācību nodrošinājumam.

Iestādei ir sadarbības līgumi ar prakses vietām, tiek uzturēts prakses vietu reģistrs. Materiāli - tehniskās bāzes nodrošinājums, atbilstoši izglītības programmas realizēšanas prasībām, tiek nodrošināts, pēc iespējas, uz vietas izglītības iestādē, gan arī sadarbojoties ar dažādiem uzņēmumiem. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar datoriem, licencētām datorprogrammām, pavairošanas tehniku, projektoriem, internetpieslēgumu, utt. Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darbības laikos.

Mācību laikā izglītojamie saņem kvalitatīvus mācību materiālus izdrukas veidā.

Izglītojamiem pēc nodarbībām, izglītības iestādes darba laikā, ir pieejamas mācību telpas un datorklases.

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā, tās tiek regulāri uzraudzītas un veiktas nepieciešamās apkopes. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar dažādiem materiālo resursu piegādātājiem un apkopes firmām, kas nodrošina izglītības procesa nepārtrauktību un regulāru tehnisko līdzekļu apkopi un atjaunošanu.

 

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

 

6.2. Personālresursi

 

Izglītības programmu īstenošanai tiek ir noslēgti līgumi ar pieaicinātiem pedagogiem. Pedagogiem ir skaidri amata apraksti, kas nosaka pienākums, atbildību un tiesības.

Pedagogi ir ar augstu kvalifikāciju, zina un izprot mācību priekšmetu specifiku, jo paši ir attiecīgās nozares praktiķi. Pedagogi, plānojot darbu, ņem vērā katras izglītojamo grupas intereses, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un veicot individuālu darbu mācību procesa uzlabošanā.

Izglītības iestādē tiek vērtēts pedagogu darbs (hospitācijas, pasniedzēja pašnovērtējums), uzkrāta informācija par novērtējuma rezultātiem.

Izglītības iestādē ir pedagogu datu bāze ar nepieciešamo informāciju, kas apliecina pedagogu kompetenci, katram pedagogam tiek uzturēta personas lieta. Tiek uzkrāta informācija par pedagoga darba kvalitāti un izglītojamo vērtējumu. Tādējādi iespējams izvēlēties mācību procesam kvalificētākos pedagogus.

Ir izstrādāts pasniedzēju profesionālās pilnveides plāns.

Pasniedzējiem tiek organizētas darba grupas par mācību dokumentācijas aizpildīšanu, par mācību procesa organizēšanu, kā arī regulāras individuālas pārrunas ar projektu vadītājiem vai, pēc nepieciešamības, ar vadību.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □

 

7.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

 

 

Izglītības iestāde regulāri vērtē izglītības procesa norisi. Iestādes pašvērtēšana aptver visas izglītības iestādes darba jomas. Pašvērtēšanas procesā ir iesaistīts iestādes personāls.

Darba plāns tiek veidots, balstoties uz iepriekšējā gada darba analīzi, ievērojot stratēģiskā plāna virzienus. Izglītības iestādē ir izstrādāts stratēģiskais plāns 5 gadiem, kurš katru gadu regulāri tiek pārskatīts, analizēts un aktualizēts. Plānojot izglītības iestādes stratēģisko attīstību, tiek ņemti vērā dažādi dati – Latvijas reģionu attīstības prioritātes, tehnoloģiju attīstība, darba tirgus prioritātes un pieprasījums. Balstoties uz iestādes stratēģisko plānu, tiek izstrādāts darba plāns kārtējam gadam.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi □    

 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Izglītības iestādē ir izstrādāts izglītības programmu īstenošanas process. Mācību dokumentācijas noformēšana notiek atbilstoši iekšējam normatīvajam aktam „Mācību dokumentācijas aizpildīšanas un noformēšanas kārtība”. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un lietu nomenklatūrai. Dokumentu uzglabāšana izglītības iestādē notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Lietu nomenklatūrai.

Ir izstrādāta elektroniska izglītojamo, pedagogu un darbinieku datu bāze, kas atvieglo darbu un ļauj veikt attālinātu kontroli. Izglītības iestādē ir izveidota organizatoriskā struktūra, kas aptver visas darbības jomas un skaidri noteikta darbinieku atbildība. Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amata apraksti, kuros ir noteikta atbildība, tiesības un tiešie darba pienākumi. Tiek nodrošināta darbinieku savstarpējā aizvietojamība.

Izpilddirektors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus, atbilstoši organizatoriskajai struktūrai. Notiek regulāras vadības sanāksmes, kurās tiek izskatīti operatīvie jautājumi. Tiek organizētas pedagoģiskās sēdes un metodiskās komisijas sēdes, kurās notiek metodiskā darba plānošana, rezultātu apkopošana, analīze un plānota turpmākā attīstība. Tiek sagatavoti ziņojumi vadībai. Lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz konkrētiem faktiem un datu analīzi. Izglītības iestādes vadība regulāri informē darbiniekus par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi regulārajās sanāksmēs, kā arī  izmantojot e-saziņu, telefonkonferences un citus veidus.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           □

Ļoti labi      x

 

 

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

 

Izglītības iestādei ir mērķtiecīga un pozitīva sadarbība ar valsts institūcijām – Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Izglītības satura un eksaminācijas centru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju; nevalstiskajām organizācijām (Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera u.c.) - nodrošinot atbilstoši savai darbības nozarei, līdzdalību izglītības programmu izstrādē un aktualizācijā, iesniedzot priekšlikumus atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē, informējot par aktualitātēm, kas būtu nododamas izglītojamiem, apgūstot atbilstošu izglītības programmu.  Sadarbības ietvaros ar darba devējiem, tiek nodrošinātas kvalifikācijas prakses un iespēja mācību procesā iepazīties ar nozares specifiku, nozarei specifiskiem materiāltehniskajiem līdzekļiem. Piesaistot pasniedzējus, tiek apzinātas izglītības iestādes, kuras realizē līdzīga satura izglītības programmas un tiek piesaistīti šo izglītības iestāžu pasniedzēji konkrēta mācību priekšmeta pasniegšanai.

Kontaktējoties ar darba devējiem tiek apzinātas tirgus vajadzības un nepieciešamās prasības personāla kvalifikācijas celšanai, un attiecīgi tiek veidotas jaunas programmas.

Sadarbojoties ar asociācijām, izglītības iestāde aktīvi apmāca dažādu uzņēmumu darbiniekus, piesaistot gan ES fondus, gan uzņēmumu pašu kapitālu. Iestādei ir sadarbība arī ar Latvijas Loģistikas asociāciju.

 

Vērtējuma līmenis:

Nepietiekami   □

Pietiekami     □

Labi           x

Ļoti labi      □